Studiesucces in HBO onder druk

Nieuws | de redactie
30 juni 2011 | Het studiesucces in het HBO lijkt vaak lager dan het is, concludeert de HBO-raad. Overstappen van opleiding blijkt een grote factor, omdat 14% van de studenten na 5 jaar studeren overgestapt blijkt te zijn en nog geen diploma verkreeg. Zorgelijk is wel dat het generieke studiesucces na vijf jaar daalt: het ging de voorbije jaren van 56,8% naar 55,2%.

Vijf jaar na hun start blijkt meer dan één op de vijfHBO-studenten nog geen diploma op zak te hebben: 14% is gewisseldvan opleiding of hogeschool en 8% studeert nog aan dezelfdeopleiding. In totaal heeft 55 procent hun studie dan succesvolafgerond. Na acht jaar is dat 71 procent.

Het eerste jaar kent de meeste uitvallers: bijna 16 procent. Inhet derde jaar is hun aantal opgelopen tot ruim 22 procent. Datblijkt uit de nieuwste Factsheet over dit thema die is geproduceerddoor de HBO-raad.

Sekse met stip op 1

Het studiesucces bij studenten is in de sector van degezondheidszorg het grootst. Na vijf jaar heeft 65 procent eendiploma, na acht jaar 77 procent. Ook kent deze sector de minsteuitvallers. Zoals HvA-rector Jet Bussemaker al zei tegen ScienceGuide: “Als jekijkt naar de verklarende factoren voor studiesucces zie je datsekse daarbij met stip op 1 staat. Dat verklaart denk ik ook vooreen deel het succes van de zorgopleidingen van de HvA. Veelmeisjes.”

Vooral in het eerste jaar stellen studenten in het HBO hunstudiekeuze nog vaak bij, in het bijzonder onder de havisten: vande laatste instromers uit het Havo deed maar liefst een kwart ditna 1 jaar. “Een langere studietijd is dan al gauw het gevolg,”meldt de HBO-raad. Deze studenten “krijgen in de toekomstverhoudingsgewijs vaak te maken met de invoering van het verhoogdecollegegeld voor langstudeerders. Datzelfde geldt voor studentenmet een (niet-westerse) allochtone afkomst. Zij doen langer overhun studie dan autochtone studenten, ongeacht hunvooropleiding.”

Tekort aan basisvaardigheden

Uitval komt het meest voor bij de instroom uit het MBO naar dehogescholen: na één jaar is ruim 20 % niet meer ingeschreven. Nadrie jaar is dat aandeel 28,3%. Een tekort aan basisvaardighedenlijkt hier deze studenten parten te spelen.

Hun relatief lage slagingspercentage bij de reken- en taaltoetsbij de Pabo’s lijkt daar op te wijzen. In 2007 slaagde één op dedrie van de instromers uit het MBO  in de eerste ronde voor detoets, terwijl meer dan de helft van de voormalige havisten enbijna alle vwo’ers deze toets met succes maakten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK