Wetenschap in EL&I’s topsectoren

Nieuws | de redactie
30 juni 2011 | De wetenschapswereld wil graag aansluiten bij Verhagen, maar heeft "een verantwoordelijkheid die zich verder uitstrekt dan de agenda’s van de topsectoren." KNAW, NWO en VSNU wijzen er fijntjes op, dat "Verhagens € 1,5 miljard daarvoor oud geld is "uit publieke middelen die al ten goede komen aan de kenniseconomie."

De topteams van EL&I onderschrijven unaniem het belang vanwetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor het succes van desectoren waar zij zich op moeten concetreren. Hechteverbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheidwillen zij daarom beslist tot stand helpen brengen. Datgeeft de drie wetenschapskoepels wel enige moed, zo blijkt uit hunreactie. 

Ook Veerman in het kader van Verhagen

“Alle drie zullen zij, vanuit hun eigen positie en missie, zichinspannen om de samenwerking met de overheid en het bedrijfslevente intensiveren en tot een succes te maken. In de uitwerking enimplementatie van de agenda’s voor de topsectoren zien KNAW, NWO ende VSNU voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd.”

Zij bepleiten dat de topsectoren en de minister in zijn beleiddaarom voorbouwen “op bestaande succesvolle samenwerkingsverbandenen initiatieven van kennisvalorisatie. Bij NWO ingediendevoorstellen worden ook voor de topsectoren via ‘peer review’geselecteerd op kwaliteit, relevantie en impact. De instituten vanKNAW en NWO zullen waar mogelijk, en binnen hun missie alsnationale centra voor fundamenteel onderzoek, hun programma’s meerlaten aansluiten bij de prioriteiten van de topsectoren en deverbinding zoeken met andere kennisinstellingen.” Ook deprofilering en herordening van het opleidingenaanbod enzwaartepuntvorming in het onderzoek bij de universiteiten in hetkader van ‘Veerman’ staat in die context.

Er is meer dan 9 gebieden

KNAW, NWO en de VSNU zeggen echter nog iets meer dan dit. Zijonderstrepen; wij “hebben een verantwoordelijkheid die zich verderuitstrekt dan de agenda’s van de topsectoren. Dit betekent dat zijzich, vanuit hun missies,  inzetten voor de volle breedte vandisciplines in het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. In hetbijzonder betreft dit onderzoek in de sociale wetenschappen en degeesteswetenschappen. Ook maatschappelijke innovatie is cruciaalvoor de toekomstige samenleving. Daarnaast moet het Nederlandseonderzoek aansluiting houden bij de EU-agenda en bij de mondialeinspanningen om grote maatschappelijke vraagstukken tegemoet tetreden.” 

Cruciaal noemen de drie dat “het belang vanfundamenteel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek niet ter discussiestaat”, conform de topteams in hun gezamenlijke brief aan deminister van EL&I. “Dit betekent dat er voldoende ruimte moetzijn voor juist dat onderzoek dat de voedingsbodem is voor huidigeen toekomstige topsectoren: het fundamentele ongebonden onderzoek.Het is geen toevoeging aan, maar een essentieel en integraalonderdeel van elke onderzoeksagenda. Het is óók nodig voor hetopleiden van jonge mensen, die de economische vooruitgang in detoekomst moeten realiseren.”

Extra investeringen

De ambities van Verhagen en zijn topteams moeten gerealiseerdworden door organisaties en mensen in de wetenschap bij het geldniet aan de bomen groeit. De drie koepels zeggen het hoofs maarhelder: “Ook met de door het kabinet aangekondigde inspanningenconstateren wij dat het budget voor wetenschappelijk onderzoek tekrap is. Het wegvallen van vooral de FES-gelden heeft een enormeimpact.”

De € 1,5 mld voor de topsectoren is immers geen extrainvestering zoals landen als Duitsland, Korea of de USA doen, dat geld”bestaat uit publieke middelen die al ten goede komen aan dekenniseconomie,”zeggen Dijkgraaf, Engelen en Noordadroogjes. 

“Wij zijn verheugd over de maatregelen die minister Verhagentreft om het bedrijfsleven te stimuleren meer te investeren inwetenschappelijk onderzoek. Deze stappen zijn nodig om Nederlandnaar de top van kenniseconomieën te brengen. De publieke middelenmoeten hiermee echter gelijke tred houden. Daarom zou Nederland hetvoorbeeld moeten volgen van de ons omringende landen die juist nu extra inonderzoek investeren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK