Europa: 7 miljard voor innovatief onderzoek

Nieuws | de redactie
22 juli 2011 | De Europese Commissie maakte deze week bekend hoeveel onderzoeksgeld er beschikbaar komt. 7 miljard wordt er vrijgemaakt vanuit het zevende kaderprogramma (KP7). Uit dit fonds kunnen Europese onderzoekers uit zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven putten. Weer veel subsidie voor Nederland?

KP7 is het belangrijkste instrument van de Europese Unie omonderzoek in Europa te financieren. Nederland is traditioneelbovengemiddeld succesvol in het binnenhalen van subsidie uit KP7.De afgelopen jaren verwierven Nederlandse deelnemers zo’n6,7%  van het Europese budget. Mocht dat dit jaar weer zozijn, dan komt er 500 miljoen euro vanuit de Commissie naar deNederlandse R&D.

Vorig jaar werd nog bekend gemaakt dat er minder geld beschikbaar zou komen voor KP7. In2007 is er vanuit dit programma tot en met 2013 ruim 50 miljardeuro beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatie. Het is danook interessant te zien welk percentage Nederland hier de komendejaren uit weet te trekken.

OCW onderstreept het belang van de Europese financiering vanonderzoek. “Europese samenwerking is belangrijk omdat sterkerecompetitie tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen leidt tothogere kwaliteit van onderzoek en innovatie. Grensoverschrijdendesamenwerking en het daarmee samenhangende schaalvoordeel leidt totmeer, snellere en betere resultaten.”

De thema’s waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld vanuitEuropa sluiten, zo constateert OCW, sterk aan op de door EL&Igeselecteerde topgebieden. “Minstens de helft van de thema’swaarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld komt overeen met dethema’s van de onderzoeksagenda’s van de Nederlandse topsectoren.Het is dan ook niet toevallig dat Nederland op die gebieden deafgelopen succesvol gebruik maakt van KP7.”

Agentschap NL bereidt onderzoekers  met trainingen envoorlichtingsbijeenkomsten voor om hun subsidiekansen bij dekomende aanvraagprocedure te vergroten. Komend najaar staan deze ophet programma.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK