Inholland leert van diepe crisis 2010

Nieuws | de redactie
26 juli 2011 | “We zijn niet blind voor de gesignaleerde tekortkomingen, maar de ontstane beeldvorming doet geen recht aan de grote inzet van onze medewerkers,” stelt het jaarverslag 2010 van Inholland. De medezeggenschapsraad ziet kansen. “Straks zijn we de best doorgelichte hogeschool van Nederland!”

Norbert Landers, voorzitter van de medezeggenschapsraad, iskritisch op de koers die zijn hogeschool op sommige punten heeftgevaren. Met name het mediabeleid heeft bijgedragen aan deimagoschade die Inholland heeft opgelopen. “Als je consequentontwijkende antwoorden geeft, gaan mensen geloven wat de krantenschrijven. De pers kan volkomen legaal allerhandeveronderstellingen publiceren, dat is ook de rol van de vrijepers.”

“Wij hebben tevergeefs een proactief persbeleid voorgesteld: wijwilden ons verhaal vertellen, in ruil voor inzage in de boeken.Jammer… nu werd het een wekenlang proces met een toenemendedegeneratie van het verhaal waardoor uiteindelijk veel mensengedemotiveerd raakten,” vindt Landers die aangeeft dat dehogeschool moet leren van deze ontwikkelingen.

“Het klinkt bizar, maar dit biedt ons een enorme kans: Strakszijn we de best doorgelichte hogeschool van Nederland! Dat is heelveel waard.”

Deuken opgelopen

Ook de nieuwe Collegevoorzitter Doekle Terpstra ziet detekortkomingen van Inholland. “Hoe je het ook wendt of keert, wehebben een paar deuken opgelopen.” Het vertrouwen terugbrengen isdan ook wat Terpstra wil bereiken, zowel bij buitenstaanders alsbij medewerkers en studenten. “Ik begrijp dat ze mij vragen stellenover de waarde van hun diploma. Ik heb na deze eerste wekenvertrouwen in de kwaliteit van een groot aantal opleidingen, maarik kan hier nu niet krimpvrij en waterdicht zeggen dat de kwaliteitoveral voldoende is gewaarborgd.”

Het beeld van Inholland in de media de afgelopen maanden enzeker ook in 2010 is zeer negatief geweest, zo wordt ook door deRaad van Toezicht in het jaarverslag toegegeven.  “Wij zijn nietblind voor de gesignaleerde tekortkomingen, maar de ontstanebeeldvorming doet  geen recht aan de grote inzet van onzemedewerkers, de kwaliteit van onze studenten en onzeopleidingen.”

Positieve kanten blijven daarbij volgens de RvT onderbelicht. Zois de toestroom van nieuwe studenten blijven stijgen evenals demedewerkerstevredenheid in 2010. Er heeft een reorganisatieplaatsgevonden van domeinen naar ‘schools’ en er is een instellingsplan voor 2010-2016vastgesteld.

Inholland WHW-proof maken

Doekle Terpstra sprak in april dit jaar metScienceGuide en gaf in dat gesprek al aan dat hetonderwijs op Inholland weer ‘WHW-proof’ moet worden gemaakt. “DeWHW is geen belasting of beperkend instrument dat van bovenaf wordtopgelegd, maar de norm. Die neem je serieus, een norm accepteer je.De WHW is het kader waarbinnen het hoger onderwijs zijnprofessionele ruimte inhoud geeft.”

Binnen dat kader moeten docenten op Inholland volgens Terpstrade ruimte krijgen om iets op te bouwen. “Zij krijgenverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, maarzonder vrijblijvendheid. Zij moeten wel rekenschap afleggen aan hetopleidingsmanagement.” Vertrouwen brengen dus op basis van eengeboden kwaliteit die niet meer onder druk staat.

“Ons onderwijs moet duidelijker, met heldere eisen vooraf en eensamenhangend vierjarig programma zodat de student weet wat van hemof haar wordt verlangd.”

WHW-proof maken, de onderwijskwaliteit waar nodig op niveaubrengen en rekenschap afleggen over die kwaliteit. Het zijn enkeleconcrete stappen die Doekle Terpstra in 2011 wil zetten om hetvertrouwen bij Inholland te herstellen. In het jaarverslag van 2010ligt de nadruk vooral op het beeld dat ontstaan is en de gevolgenvoor het imago van Inholland. Het is aan Terpstra en aan zijnopvolgers hier concreet iets aan te veranderen.

Met staatssecretaris Halbe Zijlstra is Doekle Terpstra inmiddelsin overleg over de huidige situatie bij Inholland en de te nemenstappen voor de toekomst. De onlangs door OCW gepresenteerdeStrategische Agenda biedt volgens de Inholland-voorzitter veelaanknopingspunten om de plannen aan Inholland te koppelen. Vooralop het gebied van profilering, investeren op kwaliteit, robuusteopleidingen en intensieve samenwerking met het werkveld zijn ermogelijkheden, aldus Terpstra.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK