Tubatax treft muziektalent

Nieuws | de redactie
14 juli 2011 | De muziek wordt door het kabinet plotseling fiscaal ernstig benadeeld. Gezelschappen verliezen ineens hun ‘ANBI status’, wat betekent dat zij niet langer een goed doel zijn in de belastingwetgeving. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) gispt de bewindslieden, omdat deze “in december juist nog hadden beloofd dat dit niet zou gebeuren.”

De belastingdienst heeft een groot aantal muziekverenigingenaangeschreven en hen verteld dat ze per 1 juli hun ANBI statuskwijtraken. Dat betekent dat zij niet langer een goed doel zijn inde belastingwetgeving. Omtzigt, die ook columnist is opScienceGuide noemt deze stap oneerlijk.

Een tubatax

“Het gevolg is dat iemand die geld doneert voor een nieuwe vioolvoor het Concertgebouworkest, een fors belastingvoordeel heeft.Want zo’n orkest heeft die ANBI status wel, en terecht.Maar als de lokale harmonie een nieuwe tuba koopt, moet er veelbelasting worden betaald. Dat kan natuurlijk niet.” Ironisch noemthij de ingreep van VVD-staatssecretaris Weekers van Financiën deinvoering van een tubatax.  

Een dergelijk onderscheid in de behandeling raakt ook degezelschappen en -verenigingen die vanuit en rond hetkunstonderwijs tot bloei zijn gekomen. Ook daar bestaan honderdeninitiatieven, combo’s en gezelschappen van (nog) niet-professionelemusici en andere kunstenaars in opleiding, die evenmin met subsidiehun bijdrage leveren aan de rijke muziekcultuur van ons land.

Ook geen ‘geefwet’?

Giften en andere financiële tegemoetkomingen aan zulkegezelschappen zullen dus evenmin dankzij de ANBI statusaangemoedigd kunnen worden. Ook vallen zij dan niet onder destimulering van nieuwe vormen van mecenaat via de zogeheten’geefwet’. Daarmee worden zulke gezelschappen financieel benadeeld,hoewel het overheidsbeleid zich zegt te willen richten op hetaanmoedigen van meer mecenaat en het stimuleren van de excellentieals die in het kunstonderwijs met zijn strenge selectie aan depoort gerealiseerd wordt.

Omtzigt vindt daarom dat staatssecretaris Weekers dit moetterugdraaien en eist tevens dat zulke verenigingen ook onder diestimulans voor een nieuw mecenaat vallen. Dat heeft de Kamer via demotie-Omtzigt eerder al uitgesproken. “Het lijkt erop dat zij daarnu buiten gehouden worden,” noteert hij kritisch.

De vragen naar aanleiding van deze kwestie leest uhieronder.

Vragen van de leden Omtzigt en Van de Werf (beiden CDA) aande staatssecretaris van Financiën over muziekverenigingen, diemassaal hun ANBI-status kwijtraken

1. Herinnert u zich uw uitspraak in de EersteKamer op 21 december 2010 dat: “Het is expliciet niet de bedoelingvan het kabinet om de particuliere vrijgevigheid ten aanzien vanverenigingen, zoals sport-, muziek- of toneelverenigingen, minderte stimuleren dan thans het geval is.”

2. Herinnert u zich de toezegging van uwambtsvoorganger dat een muziekvereniging die buiten de eigenledenkring veel naar buiten treden, naar alle waarschijnlijkheidkwalificeren als ANBI (debat in de Eerste Kamer op 15 december2009)

3. Hoeveel muziekverenigingen (inclusief zang,harmonie) zijn dit jaar hun ANBI-status kwijtgeraakt omdat debelastingdienst/Den Bosch hen opnieuw getoetst heeft per 1 juli2011?

4. Deelt u de mening dat wanneer bijvoorbeeldeen harmonie zijn ANBI-status kwijtraakt, de gift van donateursniet meer aftrekbaar is en dus de particuliere vrijgevigheid mindergestimuleerd wordt?

5. Klopt het dat alle symfonieorkesten uit debasis-infrastructuur de ANBI-status hebben (bron: ANBI-register) endat de voorwaarden voor hen versoepeld worden (bron: brief over degeefwet van 21 juni jl)?

6. Welke redenen zijn er om de ANBI-status weltoe te kennen aan bovengenoemde orkesten en deze status bij anderemuziekverenigingen massaal in te trekken?

7. Bent u bereid om de toezeggingen onder 1. en2. na te komen?

8. Bent u bereid om het kader dat bijvoorbeeldgepubliceerd is op www.knfm.nl met 12 omstandigheden als leidend tezien bij de toekenning bij de ANBI status en alle beslissingen overhet intrekken van de ANBI-status onmiddellijk terug te draaien?

9. Bent u bereid om middels horizontaaltoezicht de muziekkoepels in de gelegenheid te stellen deANBI-status aan te laten vragen? Zo nee, waarom niet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK