UvA-HvA-voorzitter Van der Toorn stapt op

Nieuws | de redactie
4 juli 2011 | Karel van der Toorn, voorzitter van het CvB van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Aanleiding is een verschil van inzicht tussen Van der Toorn en de Raad van Toezicht over de koers van de UvA. "Van der Toorn wilde graag zo snel mogelijk fuseren met de VU, de RvT niet."

Via een email heeft de Raad van Toezicht vandaag de UvA- enHvA-medewerkers op de hoogte gesteld van het vertrek van Karel vander Toorn. Dat zijn afscheid uiterst plotseling komt, blijktuit de reactie van Han Dissel, aanstaand FEB-decaan aande UvA. Op Folia vertelt hij verbaasd te zijn en nog geencommentaar te willen geven. “Ik ga eerst rondbellen.”

‘Ondanks dat het een donderslag bij heldere hemel is, is hierweloverwogen over nagedacht,’ zegt Inge Brakman, waarnemendvoorzitter van de Raad van Toezicht van de UvA en HvA. ‘We hebbenhet hele weekend lange gesprekken gehad en het was uiteindelijkKarel zelf die de keuze heeft gemaakt”, zo verklaart zij opFolia.

Uiteindelijk bleek Van der Toorn niet te kunnen leven met dekoers en het tempo van de strategische veranderingen binnen de UvAdie de RvT voorstaat. Volgens ASVA-voorzitter Lodewijk Berkhoutspeelt de relatie met de VU hier een prominente rol in. “Vander Toorn wilde graag zo snel mogelijk fuseren met de VU, de RvTniet.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk geeft in een reactie aan dat hij hetopstappen van Van der Toorn verstandig vindt als hij de UvA echtwilde laten fuseren met de VU. “Die fusie is immers buitengewoononwenselijk. Het tijdperk van de schaalvergroting is voorbij. Wemoeten toe naar schaalverkleining.” In mei stelde Van Dijk alkritische Kamervragen aan staatssecretaris Zijlstra over eenmogelijke fusie van de Amsterdamse instellingen, deze leest u hier.

‘Een nieuwe Europese topuniversiteit’

Binnen de UvA en de VU wordt dit echter tegengesproken. Fuserenzou niet aan de orde zijn, maar het zou gaan om het bundelen van degraduate schools van beide instellingen in een nieuwe AmsterdamGraduate University. Van der Toorn en Smit waren hier de grotetrekkers van. Zij wilden via deze samenwerking een nieuwe Europesetopuniversiteit creëren conform het regeringsbeleid van sturenop excellentie en profilering. Van der Toorn lijkt zo heteerste slachtoffer van ‘Veerman’ te zijn.

Eerder dit jaar maakte de UvA en de VU in een intentieverklaringbekend dat ze een verkenning starten om na te gaan of een alliantietussen de twee instellingen zinvol is. Binnen dewetenschapsgebieden alfa, bèta, maatschappij- engedragswetenschappen, rechten en economie zou een inhoudelijkesamenwerking mogelijk zijn. Sinds de aanstelling van Van der Toornwaren beide instellingen al flink naar elkaar toegegroeid getuigede innige samenwerking op het Science Park en het opzetten vaneen gezamenlijk University College Amsterdam.

Karel van der Toorn was sinds 2006 voorzitter van de UvA-HvA.Hij volgde destijds Sijbolt Noorda op die naar de VSNU vertrok.Daarvoor was Van der Toorn decaan van Geesteswetenschappen enhoogleraar Godsdiensten van de Oudheid. Op ScienceGuidevertelde hij over zijn onderzoek naar de ontstaansgeschiedenisvan het Oude Testament en hoe de Bijbel echt geschreven werd (Uleest dit artikel hier).

Een nieuwe voorzitter

Paul Doop, vicevoorzitter van het CvB, zal op verzoek van deRaad van Toezicht per direct optreden als waarnemend voorzitter vanhet CvB van de UvA en HvA. De Raad van Toezicht start binnenkort deprocedure voor de werving van een nieuwe voorzitter van hetCvB.

De studentenvakbond ASVA heeft op haar website direct een vacature geplaatst voor zijnopvolger. ASVA-voorzitter Lodewijk Berkhout ‘Bekendheid eninternationale prestige zijn voor beide instellingen belangrijk,maar gezien de beperkte middelen uit Den Haag is dit nuondergeschikt aan de kwaliteit van het onderwijs. Daar moet defocus liggen bij het zoeken naar een opvolger.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK