Valorisatie moet in de hoofden

Nieuws | de redactie
14 juli 2011 | De Nederlandse wetenschap moet op de schop, wil valorisatie daadwerkelijk plaatsvinden. Het Amsterdam Centre for Entrepreneurship en het Innovatienetwerk pleiten voor sterkere samenwerking van het WO met het HBO, meer aandacht voor ondernemerschap bij wetenschappers en meer geld voor valorisatieinzet.

In het rapport ‘Motivatie voor valorisatie: Carrières in dewetenschap’ geven onder andere prof Mirjam van Praag (UvA) en GerVos van het Innovatienetwerk aan dat valorisatie zich onvoldoendeontwikkelt en dat ondanks dat de voorwaarden voor succes goed zijn:”Het aantal startende ondernemingen is in de afgelopen jaren ?inktoegenomen en de kwaliteit van Nederlands wetenschappelijkonderzoek is onverminderd hoog.”

Aansluiting tussen de ‘gouden driehoek‘ van bedrijfsleven, kennisinstellingenen overheid vindt niettemin te weinig plaats. Het rapport komthiertoe met concrete aanpassingen die zowel overheid alskennisinstellingen kunnen doorvoeren om valorisatie aantrekkelijkerte maken voor wetenschappers.

Cultuuromslag in bedrijfsvoering

Aanpassingen in de drie financieringsstromen moeten zorgen vooreen cultuuromslag in het wetenschapsbeleid. Zo moet de overheidgeld toekennen aan onderzoeksinstituten op basis van het gevoerdeHR-beleid.  “Dat betekent minder geld voor een onvoldoendeHR-beleid, of meer geld voor het aantal beste voorstellen voorHR-beleid.”

Door de verschillende geldstromen vanuit overheid en bedrijfslevenzo te herschikken dat er meer geld direct naar valorisatie naastinvesteringen in wetenschappelijke excellentie komt, moet hetgebruik worden dat kennisinstellingen meer aansturen op aansluitingtussen de wetenschap ‘als aanbodzijde’ en ondernemingen ‘alsvraagzijde’.

Valorisatiecompetentie ontwikkelen

Daar waar de geldstromen ingevuld moeten worden ten behoeve vaneen ander beleid, geeft het rapport ook handvatten voor invullingvan dit beleid. Samenwerking met het HBO  en het aanstellendoor universiteiten van een valorisatiedirecteur – naast eenonderzoek- en onderwijsdirecteur – zijn twee van de punten die hetrapport aanreikt.

Ondernemerschap en valorisatie moeten worden verankerd in hetbeleid en in de hoofden van wetenschappers, zo betoogt het rapport.De auteurs zien in dat verband ook ruimte voor verbetering van deomgang met oud-studenten en -wetenschappers. “Een versterktalumnibeleid zorgt voor meer contacten met externen die onderzoekin principe een warm hart toedragen en doorgaans succesvol zijn inde maatschappij. Alertheid op ondernemerschap, vaardigheden en eenondernemende houding worden zo vanzelfsprekend vooronderzoekers.”


Het volledige rapport van ACE en het Innovatienetwerkleest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK