Bewijs voor noodzaak behoud biodiversiteit

Nieuws | de redactie
11 augustus 2011 | Een grote natuurlijke verscheidenheid aan plantensoorten zorgt ervoor dat de natuur haar nuttige functies of diensten voor de mens kan blijven vervullen. Dat bewijs is geleverd door een onderzoeksteam met oa Jasper van Ruijven (WUR). De studie is een steun in de rug voor het voorzorgsprincipe van behoud van biodiversiteit.

Voor de mens vervult de levende natuur tal vanecosysteemdiensten. Voorbeelden zijn het bestuiven van gewassen,schoon drinkwater, zuivere lucht, zuurstofproductie, afbraak vanafval, biomassaproductie, het vrijmaken van voedingsstoffen voorgewassen enz. Biologen noemen zulke diensten vaak in hunargumentatie om de biodiversiteit van een gebied te beschermen.

Het was tot nu toe echter niet duidelijk of er veel of weinigsoorten nodig zijn om dergelijke ecosysteemdiensten in stand tehouden. Een interessante kwestie aangezien de biodiversiteitwereldwijd snel achteruit holt.

Eerder biodiversiteitsonderzoek in graslanden richtte zichvooral op één dienst onder bepaalde omstandigheden. Hoewel meerderesoorten belangrijk bleken, leken veel soorten ook overbodig. Ditsuggereerde dat het uitsterven van de meerderheid van de soortengeen gevolgen zou hebben voor het functioneren van ecosystemen.

Voor het eerst brengt een internationaal team van onderzoekersnu zeventien van deze studies bijeen. Onder hen is Jasper vanRuijven, onderzoeker bij Natuurbeheer en Plantenecologie aanWageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Het teampubliceerde hun bevindingen deze week in Nature.

Belangrijke rol bij milieuveranderingen

Het team verzamelde studies om te toetsen of meer plantensoortennodig zijn voor ecosysteemdiensten als verschillende jaren,plaatsen en veranderende milieuomstandigheden worden onderzocht.Bij milieuveranderingen moeten we daarbij denken aan veranderingenin neerslag of nutriëntenaanvoer, of de rol van grazend vee ofhooien op grasland.

Uit de studie blijkt dat voor één dienst onder bepaaldeomstandigheden gemiddeld ruim een kwart (27 procent) van alleonderzochte 147 plantensoorten van belang is. Daaronder horen ookzeldzame plantensoorten die maar in kleine aantallen voorkomen.

Echter, en dat is de kern van dit artikel, dat percentage stijgtnaar maar liefst 84 procent als het belang van de soorten opverschillende plekken, tijden en onder veranderende omstandighedenwordt onderzocht.

Steeds meer plantensoorten nodig

Uit de studie komt naar voren dat naarmate er meer jarenverstrijken, of meer wisselende omstandigheden worden beschouwd, ersteeds meer plantensoorten nodig zijn voor het leveren vanecosysteemdiensten.

Dat betekent ook dat het verdwijnen – bijvoorbeeld dooruitsterven – van een plantensoort al snel zal leiden tot verliesvan functionaliteit of nuttige dienst.

De studie is een steun in de rug voor het voorzorgsprincipe vanbehoud van biodiversiteit, omdat blijkt dat de meeste van debestudeerde plantensoorten minimaal één keer een rol van belangspeelt. Bovendien is het, door de onzekerheid over toekomstigeklimaatsveranderingen, nog moeilijk te voorspellen welke soortenhet meest belangrijk zullen zijn in de toekomst.

 

Meer informatie bij dr. Jasper van Ruijven, Natuurbeheer enplantenecologie,  Wageningen University, tel. 06 30 780 512,e-mail jasper.vanruijven@wur.nl, of met Jac Niessen,Pers- en wetenschapsvoorlichting Wageningen UR, tel. 0317 485 003,e-mail jac.niessen@wur.nl.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK