Delftse regenradar voor beter weerbericht Rotterdam

Nieuws | de redactie
9 augustus 2011 | TU Delft gaat participeren in het Europese project RainGain. Een nieuwe regenradar moet waterbeheerders in Rotterdam in staat stellen om met behulp van gedetailleerde neerslaggegevens adequaat te reageren op hevige neerslag en wateroverlastschade te voorkomen.

 

Een nieuwtje dat perfect past bij deze Nederlandse zomer: TUDelft gaat een innovatieve regenradar in Rotterdam plaatsen die isgespecialiseerd in lokale neerslagmeting. Daardoor kan menneerslagpatronen in de stad veel nauwkeuriger meten en daar hetstedelijke waterbeheer efficiënter op inrichten. Denk aantoepassingen als de slimme sturing van gemalen, het inzetten vanwaterberging (de waterpleinen in Rotterdam) en een lokaalweerbericht.

Nederlandse partners in het project zijnde gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Vanuit de TUDelft zijn de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen(CiTG, Afdeling Watermanagement) en Elektrotechniek, Wiskunde enInformatica (EWI, Afdeling Remote sensing of the Environment)betrokken. Daarnaast wordt er samengewerkt met Belgische, Franse enBritse partijen. Het project kreeg recent een Europese subsidietoegewezen.

Wateroverlast

Onderzoeker Marie-Claire ten Veldhuis van de TU Delft: ‘Het doelvan dit project is het verkrijgen van gedetailleerde gegevens overpiekneerslagen en wateroverlast, op stedelijke schaal. Dit is eenschaalniveau waarvoor zulke informatie tot op heden ontbreekt. Doorklimaatverandering nemen de extremen van zowel de dagelijkse als deuurneerslag sterk toe, met andere woorden buien worden heftiger.Gedetailleerde neerslag- en wateroverlastgegevens zullenwaterbeheerders in de stad (beter) in staat stellen om adequaat tereageren op hevige neerslag en de wateroverlastschade te voorkomen,die de afgelopen decennia veelvuldig door dergelijke gebeurtenissenis veroorzaakt.”

Regenradar

Regenradars zijn de enige meetinstrumenten die neerslagmetingenop de benodigde tijd- en ruimteschalen kunnen leveren die voor ditdoel nodig zijn. Deze techniek is pas recent ontwikkeld tot op hetdetailniveau dat voor stedelijk gebied nodig is. De innovatievetechniek zal worden geïmplementeerd in de waterbeheerpraktijk in depilotlocaties van de partnerlanden.

De nieuwe radars zijn voorzien voor de pilotlocaties Rotterdamen Parijs. Een vergelijkbare techniek is enkele jaren geleden al inLeuven geïnstalleerd. In het Verenigd Koninkrijk zal een nieuwsuperresolutie protocol worden toegepast voor gedetailleerdeneerslagdata op basis van de radar van het MetOffice.

Wateroverlastmodellen

De neerslagdata leveren gedetailleerde informatie overpiekneerslagen aan de stedelijke waterbeheerders, op tijd- enruimte schalen die kritisch zijn voor de snelle stedelijkeafvoerprocessen. De informatie wordt toegepast inwateroverlastmodellen voor de pilotlocaties in de vierpartnerlanden om effectieve oplossingen te ontwerpen voorverbeterde wateroverlastbescherming, zoals waarschuwingssystemen enoptimalisatie van bergingscapaciteit.

Deze worden dan getest op basis van de gedetailleerdeneerslagdata en wateroverlastmodellen. De eindgebruikers wordengetraind in het gebruik van de regendata en de modellen, zodat zedeze na het project kunnen blijven toepassen in hun praktijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK