Europees tegenoffensief

Nieuws | de redactie
31 augustus 2011 | Na de toeteraars komt het offensief der eurofielen. Zelfs Halbe Zijlstra wil dat de EU veel meer investeert in kennis. Met kracht en nadruk zetten ook Bernard Wientjes en Joop Sistermans’ AWT de euro en EU als cruciaal op de kaart.

Halbe Zijlstra lijkt dat betoog tot het zijne te maken. Hijdringt er met minister Verhagen bij de EU op aan de Europeseinvesteringen nog veel meer te richten op kennis en kunde. Inreactie op het nieuwe rapport van de AWT zegt hij met Verhagen:”Nederland wil dat de EU zuinig omgaat met geld, maar ook dat hetaandeel van de uitgaven voor onderzoek en innovatie groeit. Dat isook goed voor het Nederlandse innovatieklimaat en versterkt hetNederlandse bedrijvenbeleid.”

Dat moet nu gaan lukken

Zijlstra kan zich daarom vinden in de conclusie van hetAWT-rapport dat de Nederlandse kennissector en regering zich veelmeer moeten inzetten op het binnenhalen van Europese investeringenin R&D. “Nederland zag altijd al kans om een groot deel van deEU-budgetten voor onderzoek binnen te halen. Dat moet nu ook gaanlukken met de Europese middelen voor innovatie.”

Dat moet ook wel, want de AWT rekent dat nog verder door. Nederland iseen dief van zijn eigen portemonnee als het niet alle kaarten zetop een sterk Europa, juist bij de investeringen in kennis en groei,zo laten Sistermans en de zijnen zien. Bovendien stellen zij vastdat momenteel EL&I en OCW slecht aansluiten op wat daar scoort.”Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van deEuropese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigenpositie denken.” Sistermans spreekt over het toekomstige profielvan het HO ook op het NHOC.

VNO/NCW-voorman Wientjes draaide er op dit punt bij deHAN-opening 2011 evenmin omheen. Juist de kennissector en vooralook het HBO hebben te winnen bij een krachtig Europa. “We hebbentegenwoordig concurrentie uit alle landen ter wereld. Je kan nietoveral de beste in zijn. We hebben daarom maar één kans inNederland, we moeten ons ondernemerschap combineren met deaanwezige topkennis en een overheid die dat faciliteert.” Dehogescholen zijn op dit terrein en de topsectoren nog te afwezig,noteert hij, en hebben blijkbaar niet voldoende knowhow, netwerkenen ‘smoel’, ondanks werk van clubs als NethER.

Het hart van de 2020 Strategie

Al eerder dit jaar gaf Zijlstra aan, dat hij op wezenlijke punten eenveel krachtiger EU-kennisbeleid voorstaat. Europa en Nederlandmoeten daarbij vooral niet zich verschuilen achter de dijken, zoblijkt uit zijn brief aan de Eurocommissaris. Sterker nog, hetkennisbeleid en zijn mondiale blik naar buiten moeten eenagendapunt worden voor de Europese Raad van regeringsleiders, diewordt voorgezeten door Herman van Rompuy.

Hij schreef daarover onder meer: “It would be interesting tofurther explore possibilities for integrating the Europeaneducation and research agenda into the EU’s external policies andfor facilitating international cooperation in the areas ofeducation and research through the extensive network of EUrepresentations all over the world.

We should make full use of the fact that education is at theheart of the Europe 2020 strategy. In terms of governance, thismeans that progress towards our goals is now monitored as part ofthe ‘European semester’. One the decisions the European Counciltook in this context was to hold regular thematic discussions onissues relevant to the success of the strategy. To raise thepolitical profile of the debate on modernisation, I would suggestthat -at an appropriate moment- a thematic discussion on this issuebe envisaged in the European Council.”

Nederland kan dus zeer van de Europese mogelijkheden profiteren,als we hier dan wel krachtig en enthousiast aansluiten op detopthema’s en nieuwe kansen daar. Opvallend: we horen hier nietsover van Neelie Kroes en Ben Knapen. Die gingen daar toch over inBrussel en Den Haag?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK