Extreemrechtse moeite met Breivik

Nieuws | de redactie
3 augustus 2011 | De reacties op Breivik weerspiegelen ‘de eigenaardige en pluriforme ideologie die dikwijls onder "extreemrechts" wordt geschaard’. Socioloog Jonathan Mijs (Harvard) ging als internetjournalist op onderzoek uit en rapporteert waarom deze stroming moeilijk kan leven met Breiviks daden en gedachten.


‘Afgelopen week berichtte de Volkskrant uitvoerig over eenNederlands e-mailadres dat te vinden zou zijn in de verzendlijstvan het manifesto waarmee Anders Breivik zijn gruwelijke moordenvan een context voorzag. Dagblad Trouw meldde dat het om drieNederlanders gaat; drie zogenaamde “orthodoxeneo-katholieken”.

Los van de vraag of de genoemde heren daadwerkelijk iets gemeenhebben met de ideologie van Breivik, bevestigt een nadere kijk opBreiviks manifest dat de Nederlandse connectie niet op een toevalberust. Verder geven zijn manifest en bijhorende propagandafilm eenkijk op de bijzondere aard van Breiviks gedachtengoed. Een kijkjeop het internetforum Stormfront – dat zichzelf omschrijftals een ‘community of White Nationalists’ – waar Breivik zijngedachten eerder deelde, bevestigt de eigenaardige en pluriformeideologie die dikwijls onder “extreemrechts” wordt geschaard. Hiervolgt een stukje internetjournalistiek.

In Breiviks propagandafilm verschijnt op een gegeven moment eenaankondiging (10:29) waarin wordt gerefereerd aan de totstandkomingvan “The Poor Fellow Soldiers of Christ and of the Temple ofSolomon, referred to as the Knights Templar”. De oprichting van deridderorde vindt plaats in 2002, te London. De beweging zietzichzelf als leiders van een kruisvaart; als een beweging diestrijdt voor de rechten van “autochtone Europeanen”; en als eenoorlogstribunaal die de vervolging en terechtstelling van”verraders” op zich neemt.

Oorlog tot 2083

Haar vijanden zijn de politiek-correcte “cultuurmarxisten” diede elite vormen van menig Europese staat en de Europese Unie in hetbijzonder. De ridderorde rekent op een burgeroorlog tussen decultuurmarxistische elite enerzijds, en haar bevolking anderzijds;een oorlog die drie fasen telt en zal duren tot om en nabij2083.

Op het affiche is verder te lezen dat de ridderorde is gestichtdoor 12 gezanten uit 10 Europese landen: Noorwegen, Griekenland,Spanje, Rusland, Servië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,Duitsland, België, en — hier komt het — Nederland. Geheel in lijnmet de kruistocht die Breivik zegt te voeren, zie je als je goedkijkt naar één van Breiviks zelfportretten op zijn linkerschoudereen embleem prijken: “Marxist Hunter”.

DMarxist hunter

Discussie ontleedt

Ondertussen wordt Breiviks ideologie ontleedt in de bijdragen ophet “toevluchtsoord” van extreemrechts, Stormfront.org, dat sterkbouwt op Nederlandse bijdragen. (De term is overgenomen uit Willemde Kosters uitstekende studie naar het online forum, in 2006. Ziehier.) Ik heb hieronder de meest interessante bijdragen die delaatste weken verschenen op een rijtje gezet om zo de strekkingweer te geven van de discussie rondom Breiviks moorden onderextreemrechts.

Een eerste reeks commentaren lijkt Breiviks daden en ideologie afte keuren op grond van de “zionistische” aard van zijngedachtengoed. Deze groep komt op het eerste gezicht overeen met detraditionele kijk op nationalistisch extreemrechts, al zetten deschrijvers zich tevens af tegen het katholicisme en nuanceren zijhun antisemitisme.

Brama: “… een zionistisch leugendocument is de beoordelingvan kundigen die hier al een blik in hebben geworpen. Ben benieuwdnaar andere reacties.”

Adelaar: “Van wat ik ervan gelezen heb, is dat in grote lijnen hetgeval. Hij wil een herstel van de katholieke macht, daarbij overhet hoofd ziend dat de katholieken in de jaren negentig nauwsamenwerkten met de moslims.”

TheNetherlands14: “Komt op me over als een standaard zionistischeChristen, haat jegens de Islam en de Islam de schuld geven van deproblemen in Europa.”

route_88: “Hij die heult met het zionisme is buiten een zionistook een verrader. Zijn motivatie komt absuluut in geen verste vertein de buurt van mijn kringen, Anders Breivik sympatiseerde metWilders, israel en de EDL.”

Machine_Dream: “Niet elke blanke nationalist is een doorgewinterdeJoden hater.”

route_88: “Een echte nationalist sympathiseerd niet metzionisten.
Hij hoort namelijk te leren uit de geschiedenis, en hier zijnconclusies uit te trekken.
Btw ik haat geen joden, ik haat israel enzionisten/zionisme.”

‘Blank, blond en blauwogig’

Ook wordt het Breivik niet in dank afgenomen dat hij het eigennest heeft bevuild, blijkens het volgende schrijven:

Brama: “Deze man heeft deze aanslagen MOGEN plegen! HIJ is met14 jaar wel weer vrij (misschien wel eerder!) HIJ heeft demulticuldrammers een enorme dienst bewezen door alles wat Blank,blond en blauwogig is te demoniseren. Wapenvergunningen worden nuanders verleend, christendom wordt in een verdomhoekje gezet, deislam als slachtoffer neergezet.. Deze man was al jaren actief opinternet, heeft gheel wat uitspraken gedaan, schreef veel enuitvoerig.. deze man MOET gewoon bekend geweest zijn bij degedachtenpolitie..”

Legitimiteit

Een andere groep heeft geen probleem met Breiviks daden, maarbediscussieert de legitimiteit van het maken van (de verkeerde)slachtoffers:

jnwb: “Zijn ideeën waren wel goed, Maar wie gaat nou zoveel(blanken) jongeren dood schieten? Noem je dat een Nationalist? Hetis een gestoorde gek, die het Nationalisme of christendom in hetduister zet.
Zionist of geen zionist, Zoiets doe je niet!”

GermaansOffensief: “Natuurlijk is het strategisch een goede zet omzo sociaal democraten aan te pakken. Maar toch bekruipt mij eenverkeerd gevoel bij het afknallen van eigen volk.”

AJH.van.Buuren: “Het is spijtig te moeten constateren dat U voorhet uitschakelen van verraders niet beschikt over dat wat nodig is.Er wacht U ongetwijfeld een andere taak.”

Voorspelling komt uit

Een ander onderwerp dat wordt bediscussieerd, ten slotte, is dezelfmoord van Breivik. Een bijdrage geeft een analyse die mijninziens het dichtst bij de kern van de zaak komt:

GermaansOffensief: “Anders Breivik heeft volgens mij geenzelfmoord gepleegd omdat hij al wist wat voor impact zijn daad zouhebben. Hij wist dat hij onsterfelijk zou worden, want zijn naamzal worden opgenomen in de geschiedenisboeken. Zijn naam zal in detoekomst regelmatig worden genoemd wanneer men spreekt overislamofobie, multiculturalisme, extreem-rechts geweld, etc. Hijwist dat zijn manifest, dat 1518 bladzijdes beslaat, over heel dewereld zal worden gelezen, zal worden geanalyseerd en besproken.Hij geniet hier van. Hij geniet van de aandacht en zal zichwaarschijnlijk nu euforisch voelen omdat hij nu z’n denkbeelden kanventileren. Niet actief, want men gunt hem geen podium. Maarniemand kan voorkomen dat zijn denkbeelden worden besproken in demedia. Dat zijn manifest wordt gelezen door derden en wellicht ookeen aantal zal inspireren. Breivik zal geen zelfmoord plegen, hijgaat zijn nieuwe status als beruchtste massamoordenaar vieren. Hijwil zien wat de impact is van zijn daad. Helaas ben ik bang dat erweinig zal veranderen, ik ben zelfs bang dat hij met zijn daad eenaverechts effect heeft gegenereerd. Want wie in Noorwegen zal vanafvandaag nog kritisch durven te zijn op de islam of demulticulturele samenleving?”

En daarmee zijn we weer rond. De voorspelling komt uit: de mediajagen op Breiviks geestverwanten, Wilders voelt zich gedwongenafstand te nemen van Breiviks gedachtengoed, ik lees Breiviksmanifest en schrijf dit stuk.’

Jonathan Mijs
mijs@fas.harvard.edu


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK