Groei internationaal talent zet door

Nieuws | de redactie
16 augustus 2011 | Nederland blijft aantrekkelijk voor buitenlandse studenten. Het landbouw- en het kunstonderwijs trekken relatief het meeste internationaal talent. Maastricht en Codarts kennen het grootste percentage buitenlandse studenten.

Vorig jaar studeerden er 81.700 buitenlandse studenten afkomstiguit 61 verschillende landen in Nederland, zo blijkt uit deNuffic-publicatie ‘Mobiliteit in beeld 2011’. Een op de tienwo-studenten kwam in het afgelopen studiejaar uit het buitenland.Vijf jaar geleden was dit 7%, oftewel een op de veertien. Bij hethbo was de stijging kleiner: van 6% in 2006 naar 6,5% nu.

Buitenlandse studenten uit 61 landen

Onze grote oosterbuur Duitsland staat nog steeds aan de top alsherkomstland van buitenlandse studenten. 46% van het totaal komtdaarvandaan, oftewel 24.750 studenten. China staat op de tweedeplaats met 5.450 studenten en België op de derde met 2.650studenten. Daarna volgen Spanje, Frankrijk, Italië en de VerenigdeStaten. Er studeren aan Nederlandse universiteiten en hogescholenstudenten uit 61 landen.

Bulgarije, Turkije, Griekenland en Polen zijn de laatste jarensterke stijgers. In absolute getallen gaat het respectievelijk om1.450, 1.400, 1.100 en 1.400 studenten.

Maastricht en Codarts

De instelling met het grootste percentage buitenlandse studentenis de Maastricht University (42,9%), gevolgd door Codarts,Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (41,3%) en de AmsterdamseGerrit Rietveld Academie (40%). Ook in absolute aantallen is deMaastricht University koploper met 6.095 studenten, maar dan wordtzij gevolgd door twee grote hogescholen, Fontys en Saxion, die erin 2010-2011 respectievelijk 3.628 en 3.285 ontvingen.

Het landbouw- en het kunstonderwijs ontvangen in Nederland degrootste percentages buitenlandse studenten. In absolute getallenbezetten de economie- en bedrijfskundeopleidingen de eersteplaats.

Ook groeit het aantal studenten afkomstig uit de BRIC-landen, deopkomende economieën Brazilië, Rusland, India en China die eensteeds grote push van eigen talent naar het buitenland stimulerenen waar Nederland met Nuffic Neso’s speciale wervingsactiviteitenonderneemt. (Voor BRIC-pushstrategien lees het artikel Rode loper voor buitenlands talent.)

Nederlandse studenten in 80 landen

De meest recente cijfers over het aantal Nederlandse studentendat in het buitenland een opleiding volgt, dateren uit hetstudiejaar 2007-2008. Toen stonden 16.000 studenten aaneen buitenlandse universiteit ingeschreven. 26.500 studenten gingenvoor een kort studieverblijf naar het buitenland. Het totaal komtdaarmee op 42.500. 

Het Verenigd Koninkrijk (5.800), België (4.450), Duitsland(2.100), de Verenigde Staten (1.700) en Spanje (1.350) waren demeest geliefde studiebestemmingen. Maar de Nederlanders warenverspreid over 80 landen en 1.450 verschillende instellingen voorhoger onderwijs. Verreweg de meeste studenten kozeneen instelling binnen Europa. 400 zochten hetkennisavontuur in de meest verre bestemming:Nieuw-Zeeland.

Volgens schattingen van de UNESCO studeren wereldwijd ongeveer2,7 miljoen studenten buiten hun eigen land. Het aandeel vanNederland daarin steeg tussen 2000 en 2008 van 0,7% tot 1,2%. Datis een groei van 70%.

Nederland netto-ontvanger

Dat er meer studenten uit het buitenland naar Nederland komendan er uit ons land de grens over gaan, is niet verwonderlijk. Ditis bij vrijwel alle kleinere landen zichtbaar. Zij hebben nueenmaal erg veel ‘buitenland’. In Nederland is dat verschilniettemin aanzienlijk: er komen ongeveer tweemaal zoveelstudenten het land binnen als er vertrekken. Dit is vergelijkbaarmet Zwitserland of Oostenrijk.

De komende jaren zullen er ongetwijfeld wijzigingen in dezeverhoudingen optreden. Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk,evenals Zweden en Australië, hebben een strenger immigratiebeleidingevoerd, ook voor studenten, en willen minder investeren ininternationaal talent in tijden van nationale bezuinigingen. Meerhierover zie tevens Rode loper voor buitenlandstalent.

‘Mobiliteit in beeld 2011 – Internationale mobiliteit in hetNederlandse hoger onderwijs’ vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK