HU moet niet te veel willen

Nieuws | de redactie
30 augustus 2011 | De Hogeschool Utrecht moet leren te “waken voor teveel tegelijkertijd willen en moet zorgen voor heldere kaders en haalbare doelstellingen.” Die les trekt voorzitter Geri Bonhof uit de HBO-kwaliteitscrisis en een advies van oud-UU-rector Willem Hendrik Gispen.

Geri Bonhof zei bij de opening van het hogeschooljaar datzijzelf, de HU en het HBO als geheel zich vragen moet stellen overbeeld en werkelijkheid. “Wat is er nu echt aan de hand? Is demediawerkelijkheid ook de werkelijkheid binnen het HBO? Hetinspectieonderzoek heeft een aantal zaken aan het licht gebrachtdie we binnen het HBO beter moeten regelen, zodat we te allen tijdeverantwoording kunnen afleggen aan onze studenten en aan desamenleving over de kwaliteit van ons onderwijs. De waarde van hetHBO-diploma mag niet ter discussie staan.”

Impact van eenzijdigheid

Maar er is ook een andere werkelijkheid, zo onderstreepte zij.”Een jaarlijks groeiend deel van onze studenten vormt de eerstegeneratie van hun gezin die gaat studeren. Maar liefst twee derdevan de studenten in het hoger onderwijs studeert aan eenHBO-instelling. Negen procent van deze bachelorstudenten studeertbinnen onze hogeschool. Dat zijn ongeveer 35.000 studenten.Jaarlijks levert het HBO 60.000 hoogopgeleide werknemers aan dearbeidsmarkt. 6.000 daarvan komen van Hogeschool Utrecht. Het zijnde leraren, de maatschappelijk werkers, de ondernemers, deverplegers, de ingenieurs en de ICT-ers die onze regio zo hardnodig heeft.”

Ondanks “de eenzijdige verhalen in de media” en hun “groteimpact op onze medewerkers en op onze studenten, juist omdat zijook de andere kant van de werkelijkheid kennen,” moet ook de HUscherp kijken naar wat nog beter kan.

“De tevredenheid onder onze studenten vertoont al jarenhetzelfde beeld: studenten spreken zich tevreden uit over de inhoudvan hun opleiding en de mate waarin deze aansluit op dearbeidsmarkt. Ontevreden zijn zij over de communicatie binnen hunopleiding en de onderwijslogistiek. We zetten hierin stappen, maarhet gaat niet snel genoeg om op korte termijn zichtbaar te wordenin de landelijke rankings.”

Van cijfer tot diploma

Ook al staat “de waarde van het HU diploma niet ter discussie,”Bonhof erkende wel dat er “sprake [is] van onvoldoendetransparantie in de organisatie van het werk. Of het nu gaat om deperiode waarin we de cijfers van tentamens invoeren of de manierwaarop we omgaan met vrijstellingen: het gebeurt overal op eenandere manier. Bovendien bleek dat nog niet overal gewerkt werdvolgens de nieuwe richtlijnen van de wet op het hoger onderwijs,vooral waar het gaat om de werkwijze van de examencommissies.”

Die uitkomst vraagt om één HU-brede onderwijslogistiek, datonder het project ‘van Cijfer tot Diploma’ tot stand is gebracht,zegt de collegevoorzitter. “We hebben eenduidige, heldereprocedures vastgesteld. Nu komt het erop aan dat iedereen handeltzoals we hebben afgesproken en dat we elkaar aanspreken als eenstudent of een medewerker zich hier niet aan houdt.”

Advies van Gispen maakt indruk

Onder leiding van oud-rector magnificus van de UU, WillemHendrik Gispen, hebben docenten en studenten de HU-knelpunten ophet gebied van studiesucces en studenttevredenheid uitgeplozen. “Zehebben in een dwarsdoorsnede van onze organisatie gesprekkengevoerd met studenten, docenten en leidinggevenden van elfopleidingen. Hun uitkomsten hebben ze neergelegd in een rapport,’Focus op onderwijs’. Dit rapport waarschuwt de hogeschool ondermeer voor “het stapelen van onze ambities. Het College van Bestuurtrekt zich dat aan en beseft dat ze moet waken voor teveeltegelijkertijd willen, en moet zorgen voor heldere kaders enhaalbare doelstellingen.”

Bonhof prijst Gispen en de zijnen en zegt dat hun advies “diepeindruk [heeft] gemaakt, vooral omdat het op een zeer concrete wijzeiedereen in de organisatie aanspreekt. Soms confronterend, maaraltijd vanuit het perspectief dat het erkennen van een probleem destart van een oplossing in houdt. Alles overziend draait het in hetonderwijs om het uitdagen van studenten, zodat ze het maximale uitzichzelf halen. En dan mag de lat best wat hoger wordengelegd.”

De lat ook voor docent omhoog

Ook de arbeidsmarktmonitor van het HBO laat dit zien, zo meldtBonhof, en ook alumni geven aan dat opleidingen uitdagender,zwaarder en selectiever moeten worden. “En ook onze huidigestudenten vragen daar om. Tegelijkertijd betekent dat ook datstudenten op hun beurt steviger aan de slag moeten. Hun eersteprioriteit moet bij hun opleiding liggen. Delangstudeerdersmaatregel vormt daarin een financiële prikkel, maarveel meer willen we onze studenten aanspreken op inzet enmotivatie.”

“Uitdagender onderwijs en de lat hoger leggen, betekent ook ietsvoor de eisen die we aan onze docenten stellen. We streven nietvoor niets naar een 100% masterniveau voor onze docenten in 2017.En we willen dat dan 20% van onze docenten gepromoveerd is.Hiervoor bieden we onze mensen ook ruime faciliteiten enloopbaanperspectief dat bij hun persoonlijke ontwikkeling past.Daarmee zijn we een aantrekkelijke werkgever en dat is nodig wantwe moeten de komende jaren veel extra medewerkers aantrekken. Omdatoudere werknemers vertrekken, maar ook omdat we meer geld vrijmakenom onderwijspersoneel aan te stellen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK