Klappen voor UvA

Nieuws | de redactie
23 augustus 2011 | De UvA lijkt zo langzamerhand wel het kleinere broertje van de HvA. Komend collegejaar lijkt dat nog scherper te worden nu de UvA met 15% wegzakt en de hogeschool liefst 18% meer aanmelders zou krijgen. Met de VU gaat het beter. Wat zijn andere patronen in het HO?

Het betreft hier de vooraanmeldingen en nog niet definitieve,dus ook ‘betaalde’ inschrijvingen. Aan de HvA schreven zichinmiddels 17079 nieuwe HBO-studenten in. Dit is een stijging tenopzichte van vorig collegejaar met bijna 3000. De UvA kentvooralsnog 8864 vooraanmeldingen, terwijl vorig jaar de teller alboven de 10.000 stond.

Toevloed en tegenspoed

De toevloed naar de HvA hangt samen met de tegenspoed vanInholland. Ook elders in de steden waar Inholland vestigingen kentof veel mensen trekt is dat beeld te noteren. De Haagse Hogeschoolziet een groei van 15 % en Hogeschool Leiden zelfs 16 %. Dat deHogeschool Utrecht 1% lijkt toe te moeten geven, past in ditzelfdepatroon. Daar is de regionale verbinding met Inholland veel mindergroot. Bovendien telt de HU de meeste langstudeerders inhet HBO – 4464 op 32.794 studenten – en dat gegeven en risicorond studievertraging kon weleens een rol spelen.

De leiding van Inholland is natuurlijk niet opgetogen over hetactuele beeld van een vermindering van de toestroom met 25 à 30%.Maar erg verbaasd is men niet en in zekere zin biedt het beeld ookhelderheid voor het interne proces van focus en profilering.

Tegen ScienceGuide werd dan ook gezegd, dat dit patroon bij de nieuwe studenten nietonverwacht kon zijn, maar tegelijk een ieder in de organisatieervan zal blijven doordringen, dat de komende periode een reeksingrijpende stappen niet achterwege kan blijven of dat ‘meevallers’de zaak wat zouden kunnen doen opschuiven. Van een zorgelijkeuittocht van reeds aan de hogeschool verbonden talent lijktbovendien niet echt sprake en dat biedt zelfs een voorzichtigereden tot vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling.

Waarom zo’n dal voor UvA?

Voor de VU is het beeld anders dan bij de UvA. Deaanmeldingen wekken de indruk dat men stapsgewijs verderzou groeien. Dat kan geen ‘Inholland-effect’ zijn. De UvA isbovendien door de gerenommeerde CHE-ranking nogaangewezen als één van de allerbeste universiteiten in Europa. Zou dantoch de publiciteit over interne troebelen over een toekomstigesamenwerking tussen VU en UvA de lokale universiteit dan zóbenadelen, terwijl de partner VU er de vruchten van plukt? Is deimpact van de vertrokken Karel van der Toorn dan zomassief?

Een meer inhoudelijke verklaring is momenteel nog niet gegeven.Wat wellicht een rol kan spelen – net als bij de HU in het HBO – isde inschatting door aspirant studenten van hun risico op eenlangstudeerboete. De UvA bleek in de discussie over de gevolgendaarvan een soort kampioen van het aantal vertraagde studenten tezijn, samen met de 3TU. De UvA telt namelijk de meestelangstudeerders van alle HO-instellingen: 5519 (ba en ma) op 25.443studenten in totaal.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK