Kunstenaar laat zich bedonderen

Nieuws | de redactie
30 augustus 2011 | Impresario’s en andere typen artiestenbureaus staan niet goed bekend. En dat blijkt nog steeds terecht. Promovendus en ArtEZ-docent Ton Lamers stelt vast: “De gemiddelde artiest laat zich nog altijd bedonderen terwijl dat niet hoeft.” Ton Lamers, docent aan ArtEZ, promoveert aan de OU op fout gedoe in de muziekindustrie.

Lamers onderzocht welke verschillende juridische gedaanten deintermediair in de muziekindustrie kan aannemen. Hij keek welkerechten en plichten voor de verschillende rechtssubjecten hieruit voortvloeien, dus voor de organisator, de intermediair en debetrokken kunstenaar.

Onterecht vertrouwen

Dat is voor de kunstsector van eminent belang. In Nederland ishet gebruikelijk dat een organisator van bijv. een festival nietrechtstreeks de artiesten inhuurt, maar een intermediair benadert:een impresario, booker of een artiestenbureau. Het aantalintermediairs in de muziekindustrie is groot: alleen al in ons landstaan zo’n 27.000 bureaus ingeschreven in het Handelsregister.

Wie is de intermediair? Het is degene die alles juridischregelt. Hij sluit meestal twee contracten af: één met defestivalorganisator waarbij de intermediair de verplichting aangaat dat een bepaalde artiest zal optreden op het festival, en éénmet de artiest waarbij de intermediair als opdrachtgeveroptreedt.

De artiest weet daarbij meestal niet welke prijs defestivalorganisator aan de intermediair betaalt voor het optreden.Lamers: “Intermediairs geven zelden vrijwillig opening van zaken.Nog opmerkelijker is dat de artiesten hier vaak niet om vragenterwijl ze wettelijk gezien, altijd om inzage kunnen vragen.Artiesten vertrouwen nog steeds blind op hun impresario’s, tenonrechte.”

Docent die student leert ondernemen

Lamers helpt als docent aan de ArtEZ hogeschool voor de kunstenstudenten bij het opzetten van een eigen onderneming. “Het idee datje als kunstenaar vooral met je kunst bezig moet zijn, en dat hetmaken van zakelijke afspraken alleen maar afleidt en zelfs zondevan je tijd is, is echt achterhaald. Artiesten zijn ondernemers, zemoeten zelf financieel de broek kunnen ophouden en zakelijkopereren. Daarbij kunnen ze gerust gebruik maken van de expertisevan intermediairs, maar moeten ze zich assertief opstellen enopenheid eisen.”

De ArtEZ-docent en OU-doctor pleit voor de acceptatie van detheorie van ‘contractengroepen’ in het Nederlands recht op basisvan een rechtsvergelijkend onderzoek naar de toepassing vancontractengroepen in het Franse en Belgische recht. In eencontractengroep houdt de intermediair de juridische regie, maar ergeldt openheid van zaken en alle partijen kunnen elkaar aansprekenook al zijn ze niet door een bilaterale overeenkomst verbonden (indit geval meestal de organisator en de artiest).

Zijn werk in het HBO is en belangrijke inhoudelijke enpraktische inspiratiebron voor deze promotie. Sinds 1990ontwikkelde Ton Lamers vanuit ArtEZ het kennisgebied dat defiscaal-economische, juridische en marketing technische omgevingvan de uitvoerende kunstenaar betreft. Dit wordt de musiconomiegenoemd. Hij publiceert regelmatig over musiconomische themas enschreef ‘Musiconomie’, dat als een standaardwerk op dit gebied kanworden beschouwd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK