Leraarschap professionaliseren op de werkvloer

Nieuws | de redactie
30 augustus 2011 | Docententeams kun je het best op hun werkplek professionaliseren. Leren, ontwikkelen en reflecteren doen we niet immers alleen, het is een sociale activiteit. Het Ruud de Moor Centrum biedt een nieuwe ‘toolkit’ op basis van onderzoek hiernaar in de praktijk bij verschillende scholen.

Dit instituut bij de OU heeft vanuit het programma ‘sociaalleren’ intensief met scholen samengewerkt aan passende werkvormendie de professionalisering van groepen leraren op de werkplekondersteunen. De Toolkit Netwerkleren primair onderwijs is hiervanéén van de resultaten. De toolkit prikkelt leraren vooral om na tedenken over netwerkleren als professionaliseringsvorm en geeftconcrete handvatten voor het opstarten, versterken of verbreden vanleernetwerken.

Zaaien, cultiveren, oogsten

In de toolkit die is ontworpen voor leraren worden drieontwikkelingsfasen omschreven. “In de zaaifase gaat het omvoorwaarden voor netwerkleren: vaardigheden, houding, socialeverbondenheid, diversiteit van rollen en organisaties en tijd. Inde cultiveerfase gaat het om ervaringen met netwerkleren en zijn deaspecten uitwisseling, sfeer en relatie en gedeeld kader vanbelang. “

“De opbrengsten van netwerkleren worden genoemd bij deoogstfase. Hier gaat het om de aspecten professionele ontwikkeling,schoolverbetering, efficiëntie, tastbare producten, en veranderdehouding,” stelt ‘rapport 24‘ waarin het onderzoek naarnetwerkleren is uitgewerkt.

Leren in netwerken

Op de Hofscholen in Bergeijk en de scholen van MosaLira inMaastricht zijn eerst bevorderende en belemmerende factoren bijnetwerkleren in kaart gebracht. Daarna heeft het Ruud de MoorCentrum via interventies geholpen om het netwerkleren op gang tebrengen. De beschreven inzichten zijn nuttig bij de invoering ofversterking van netwerkleren binnen verschillende organisaties, zostelt het rapport.

Netwerkleren is een belangrijk deel in het onderzoeksprogramma’sociaal leren’. In dit programma wordt onderzocht hoe docenten metelkaar professionaliseren in de sociale ruimte. Ook kijkt men hoeleraren elkaar opzoeken om oplossingen te creëren voorpraktijkvragen. Uit deze samenwerking in de sociale ruimte ontstaaner samenwerkingsverbanden en netwerken waarin geleerd wordt.

De dynamiek van dit sociale leren staat centraal in hetprogramma: wanneer zoekt men elkaar op en wat levert het op? Hoekunnen de verbindingen tussen leraren versterkt worden om hetsociale leren te ondersteunen en te versterken? Daarmee is ditonderzoek niet alleen voor scholen maar in het bijzonder ook voorde lerarenopleidingen zeer relevant geworden. De ’toolkit’ om dezemanier van professionaliseren verder uit te diepen en impulsen tegeven op de eigen werkplek vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK