OECD: Onderwijshervorming redt Griekenland

Nieuws | de redactie
8 augustus 2011 | Hoe kan Griekenland de schuldencrisis overleven? Het moet snel en ingrijpend onderwijshervormingen doorvoeren. De OECD stelde een rapport samen met aanbevelingen en raadt de Grieken ook een Nederlands ‘best practice’ aan.

 

Tijdens de presentatie van OECD’s EducationPolicy Advice for Greece merkte Angel Gurría,secretaris-generaal van de OECD, op dat hoe nijpend de economischecrisis ook is, de problemen in het Griekse onderwijssector niet aande kant mogen worden geschoven. Hij prees de ambitieuze ‘agenda forchange’ van de Griekse minister van Onderwijs, Leven lang leren enReligie, Anna Diamantopoulou, maar wees haar ook op de nood vansnellere en ingrijpendere beleidswijzigingen die het onderwijs zohard nodig heeft. Alleen dan gaat Griekenland een zonnige toekomsttegemoet.

Governance op de schop

“The future of Greece’s well being will depend on improvingeducational performance to boost productivity and improve socialoutcomes”, zo opent het OECD-rapport. Deze taak is omvangrijk.Het Griekse onderwijs is te gedateerd, te centralistischgeorganiseerd en vele malen te inefficiënt voor een land “with theneed to get best value for spending.”

Curría stelt dat het huidige systeem van governance enmanagement in de onderwijssector als eerste op de schop moet enmeer gedecentraliseerd ingericht dient te worden. “One of the mosturgent actions is the need to dismantle the highly centralisedcontrols that undermine efforts to modernise the education system.This excessive centralisation will itself impinge on the chances ofsuccess of other education reforms.”

Autonomie voor schoolbestuurders

Op korte termijn moet de schoolleiding meer legitimiteit enautonomie van de overheid krijgen om zelf hun instelling tebesturen. Schoolbestuurders zouden wel meer tijd moeten investerenin hun persoonlijke professionele ontwikkeling en in hunHRM-kwaliteiten. “School autonomy, accountability and strong schoolleadership are indispensible if countries are to raise learningoutcomes.”

De OECD geeft ook een hint hoe schoolbestuurders de slechtePisa-scores van Griekenland kunnen opkrikken: het aantal lesurenmoet sterk omhoog. De netto onderwijstijd in het Griekse middelbareonderwijs is 429 uur, het OECD-gemiddelde bedraagt 599 uur. Hetgrote verschil wordt mede verklaard door een korter schooljaarvanwege het warme Griekse klimaat, maar ook in verhouding blijktdat de werkdruk van de leraren omhoog moet.

Vooral ervaren leraren moeten meer aan de bak aangezien zijgemiddeld 5 uur per week minder lesgeven dan beginnende leraren.Zo’n verschil is zeer uitzonderlijk voor een Europees land.

Centralisatie en clusteren

De OECD raadt aan dat er voor het hoger onderwijs een nieuwe,autonome ‘Hellenic Higher Education Authority’ moet wordenopgetuigd die sturing en hulp biedt bij het inrichten van eennieuwe blauwdruk voor het HO. “This type of reform has beenimplemented with success in Sweden and Ireland, for example.”

Dit nieuwe orgaan zal toe moeten zien op de decentralisatie opbeleidsniveau maar tegelijkertijd ook op het clusteren vaninstituten. Net zoals Nederland heeft Griekenland volgens de OECDeen gebrek aan differentiatie en een duidelijk profiel vanonderwijs en wetenschap. Het onderwijsbudget wordt nu nog verspreidover te veel kleine, algemene instellingen. Het wachten is op eenGriekse ‘Veerman’.

Best practices

Daarbij komt dat het vaak onduidelijk is wat voor een soortopleidingen worden aangeboden. De Grieken moeten een voorbeeldnemen aan het Nederlandse binaire systeem, stelt de OECD. “It isimportant, in our view, […] to establish a more clearlydifferentiated binary system, including a university sector and anon-university sector. Once again, this has been done in Finland,the Netherlands and Ireland.”

Een ander probleem waar snel korte metten mee gemaakt moetworden zijn het gebrek aan degelijke externe kwaliteitsbewaking,meer aandacht voor Leven Lang Leren  en de hoge uitvalcijfers.De OECD raadt aan om strengere, gedifferentieerde ingangseisen teformuleren. “There is a need to monitor admissions to the highereducation system. In 2007, Greece had the second highest tertiaryeducation enrolment amongst 14 European countries analysed,surpassed only by Finland.”

Handleiding OECD voor een betere toekomst

Om een einde te maken aan het kansloze uitzicht dat Griekenlandnu heeft kan het land niet alleen blijven leunen op financiële hulpvan Europese metgezellen. Landen als Duitsland, Finland enNederland hebben meer waardevols te bieden, zo toont de OECD aanhand van de vele best practice-voorbeelden op het gebied van(hoger) onderwijs.

 “Greece needs to look beyond its short-term difficultiesand start to prepare for a brighter future. It is at thecrossroads, but can succeed, provided that it undertakes andimplements relentlessly the right reforms. The reform of educationis crucial in this endeavour.”


Bron: OECD (2011), Strong Performers and Successful Reformers inEducation: Education Policy Advice for Greece, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK