Onderwijs levert in

Nieuws | de redactie
29 augustus 2011 | Op Prinsjesdag kunnen kenniswerkers hun broekriem extra strak aantrekken. Het kabinet Rutte komt met een ‘links’ inkomensbeleid dat de werknemers in onderwijs akelig in de portemonnee zal raken.

Het duivelse dilemma dat ScienceGuide twee wekengeleden kon onthullen, zit de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVVnog steeds dwars. De klappen die de koopkracht in 2012 kanverwachten, konden niet op een slechter moment komen. Deconjunctuur en het consumentenvertrouwen staan aan de rand van hetravijn. Negativisme over de euro wreekt zich nu inextra vreesachtigheid bij burgers om die gezamenlijke valuta tebesteden in onzekere tijden. Ingrepen uit het regeerakkoord dreigendit beeld bovendien verder te verslechteren voor grote groepenburgers ‘aan de onderkant’.

Bijtende beperkingen en lastenverzwaringen

Een reeks beperkingen in de sociale uitgaven en een reekslastenverzwaringen voor burgers gaan juist nu ‘bijten’. Degroeivertraging krijgt zo onbedoeld een extra aanjager door deeffecten van het kabinetsbeleid. Dat is niet wat de coalitiewil. Rutte moet de SGP en Raad van State daarom eigenlijkerkentelijk zijn dat zij opschorting van de langstudeerboetebewerkstelligden. Deze is immers precies zo’n lastenverzwaring dieleiden zou tot aanzienlijke extra besparing en hand-op-de-knip bijburgers die het treft uit concrete vrees voor hun koopkracht.

Maar niet alleen – of primair – de studenten gaan fors inleverendoor lastenverzwaring, zoals het einde van de SF voor demasterfase, een nieuwe ambitieboete. Het zijn de docenten,onderzoekers en medewerkers van HBO, WO en R&D die de minstverwachte ‘slachtoffers’ zijn van het inkomensbeleid.

Links inkomensbeleid

De coalitie kiest ervoor om reeds nu de gezinnen met de lagereinkomens te beschermen tegen de hardste gevolgen van haar eigenbeleid. Dat geschiedt door hogere inkomens zwaarder te belasten.Daarvan zijn er in maar weinig maatschappelijke sectoren zoveel alsin het hoger onderwijs en onderzoek. Zowel bij de kinderbijslag alshet toptarief van de belastingen zullen de hogere inkomens snellerin de zwaarste categorie van de lastenopbrengst gaan komen. Geletop de grote hoeveelheid relatief hoge salarissen in de kennissector- en de extra verhogingen daarvan dankzij het plan ‘Leerkracht’ vande commissie Rinnooy Kan – zal juist daar deze nivellering door VVDen CDA onevenredig doorwerken.

Aangezien de inflatie nog steeds laag is en eerder eenhardnekkige ‘Japanse’ stagnatie dreigt in de eurozone,zullen de gebruikelijke technische compensatiemiddelen bij deoverheidsuitgaven nauwelijks werken. Inflatiecorrectie-toevoegingenaan de OCW- en EL&I-begrotingen zullenbijvoorbeeld minimaal zijn en wegvallen in de €18 miljardombuigingsoperaties. De salarissen maken ook daarom opnieuw een pasop de plaats, terwijl de lasten verzwaard worden naar mate diesalarissen een hoger segment bereiken.

VVD in isolement

Haags-politiek is het boeiend te constateren, dat het CDA zichnadrukkelijk als de koopkrachtkampioen voor de lagere inkomens engezinnen positioneert. Net als bij het EU-beleid zet deze partijzijn tocht van de rechterzijde naar het midden verder voort. De PVVhoudt haar SP-achtige sociaaleconomische visie gaande, ongeacht desteun voor de bezuinigingen. Beide partijen houden bovendien hunkruit droog voor 2012, want de denivellerende doorwerking van hetregeerakkoord zal dan ongetwijfeld zich versterkt aandienen.

De grootste regeringspartij, de VVD, staat hierdoor onverwachtgeïsoleerd binnen het Haagse en zou als partij van de denivelleringeigenlijk alleen D66 als supporter kunnen winnen. Dat bleek al bijde onderhandelingen over Paars+, hoewel deze mislukten. Of deliberalen het premierschap als afkoopsom voor een linksinkomensbeleid, het grootscheeps snijden in defensie en het helpenredden van de EU nog steeds zo de moeite waardzullen vinden?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK