Profiel HBO-raad voorzitter

Nieuws | de redactie
17 augustus 2011 | De tekst waarmee het bureau Van der Kruijs de executive search pleegt voor een nieuwe voorzitter van de HBO-raad leest u hier.

 

Organisatie

De HBO-raad, vereniging van hogescholen, is het platformwaar hogescholen samenwerken om de collectieve belangen van desector te behartigen en is ook de werkgeversvereniging van deNederlandse hogescholen. Bij de vereniging zijn 41 hogescholenaangesloten, waar in totaal ruim 400.000 studenten staaningeschreven. In het HBO werken meer dan 39.000 mensen.

De hoofdlijnen van het beleid van de HBO-raad worden vastgesteldin de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt hetbestuur van de HBO-raad.

Het bestuur van de HBO-raad bestaat uit zeven personen,inclusief de voorzitter. De zes andere bestuursleden zijn tevenscollegevoorzitter van een hogeschool. Het bestuur is belast met hetdagelijks bestuur van de vereniging, bereidt de besluiten van dealgemene vergadering voor, maakt ze bekend en voert ze uit. Hetbestuur van de HBO-raad stelt bestuurscommissies en werkgroepen in.Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillendebeleidszaken.

De voorzitter van de HBO-raad is zowel voorzitter van dealgemene ledenvergadering als voorzitter van het bestuur. Hetbestuur wordt bijgestaan door het bureau van de vereniging. Dedirecteur van het bureau is tevens secretaris van het bestuur.

Bij het bureau van de HBO-raad werken professionals die sterkbetrokken zijn bij de maatschappelijke betekenis van hogescholen.Vanuit een oriëntatie op ontwikkelingen en vragen van hogescholenondersteunen zij de belangen van de hogescholen en vormen eenkennis- en informatiecentrum. Het bureau van de vereniging isgevestigd in Den Haag en telt ongeveer 60 medewerkers.

Ontwikkelingen binnen de sector

Eind 2010 vertrok de voorzitter van de HBO-raad relatiefonverwacht. Na zijn vertrek heeft het bestuur van de HBO-raadGuusje ter Horst gevraagd op korte termijn de vacature te vervullendie is ontstaan door het vertrek van de heer Doekle Terpstra. Zijbekleedt het voorzitterschap van de HBO-raad op interim-basis tot 1januari 2012. Gedurende deze periode zou het bestuur van deHBO-raad in samenspraak met de vereniging een profielschetsopstellen en op grond daarvan zal de algemene vergadering eenvoorzitter benoemen voor de reguliere periode van vier jaar die op1 januari 2012 begint.

De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op het profiel vande nieuwe voorzitter.

 • De verschillen tussen de hogescholen worden de laatste tijdsteeds meer benadrukt en er is sprake van een toegenomendifferentiatie tussen HBO instellingen. Een logisch gevolg daarvanis een sterkere behoefte aan eigen profilering van de leden. Eenaantal kleine en middelgrote hogescholen hebben zich verenigd inhet Ede-beraad, de kunstenopleidingen overleggen separaat met hetministerie, de hogescholen in de grote steden hebben te maken metspecifiek randstedelijke problematiek en de monosectorale Pabo’sstaan als sector voor andere uitdagingen. Door de uitrol van deVeerman agenda zal deze ontwikkeling de komende tijd alleen maarversterkt en verder zichtbaar worden. Deze ontwikkelingen leidentot een oriëntatie op een nieuwe, gemeenschappelijk gedeelde basisen een herdefiniëring van (de omvang van) de collectieve belangenvan en meerwaarde voor de leden van de HBO-raad.
 • Het langere termijn perspectief voor het HBO wordt gevormd doorhet uitgangspunt dat in het HBO onderwijs, onderzoek enkennisvalorisatie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en datdus die verbinding uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van desector is. Op dit moment bevindt de HBO sector zich echter in eenonstuimige periode. De uitdaging voor iedereen in de sector is omop korte termijn te werken aan herstel van vertrouwen in dekwaliteit van het HBO, maar daarnaast nadrukkelijk het langeretermijn perspectief voor ogen te houden. Specifieke omstandighedenkunnen er dus toe leiden dat korte termijn prioriteiten door ledenvan de vereniging anders gedefinieerd (moeten) worden, bijvoorbeeldin het kader van het herstel van het vertrouwen in de kwaliteit vanhet bacheloronderwijs.
 • De afgelopen periode heeft geleerd dat het zelfkritischvermogen van de HBO-raad als vereniging versterking behoeft. Denieuwe voorzitter dient deze zelfkritiek te faciliteren vanuiterkend gezag en bewezen kennis. Bindend vermogen is hierbijessentieel maar ook de durf om te confronteren.
 • De HBO-raad heeft zich in de afgelopen jaren wellicht te veelontwikkeld tot een soort “schaduwregelgever”, als verlengstuk vanhet ministerie. Dat heeft geleid tot een sterke beleidsoriëntatieop de Haagse politiek-bestuurlijke setting en veel minder op deleden in het land en het beroepenveld. De vereniging zal zich dekomende jaren vanuit een sterkere orientatie op de leden meer(moeten) toeleggen op haar kerntaken en zich ontwikkelen totbelangenbehartiger bij uitstek en het vervullen van dewerkgeversrol. Dat maakt dat er ook reden is de taakstelling enwerkwijze van het bureau van de HBO-raad kritisch te evalueren, eenen ander ook geplaatst in de context van de aanstaandebezuinigingen.
 • De voorzitter van de HBO-raad is zowel voorzitter van dealgemene ledenvergadering als voorzitter van het bestuur. Volgensvelen bestaat de noodzaak om de taakverdeling tussen voorzitter enbestuur, bestuur en algemene vergadering alsook de relatie tussenbestuur/voorzitter en directeur kritisch te bezien.

Kernopdrachten voorzitter

De algemene opdracht voor de nieuwe voorzitter is het besturenvan bovenstaande ontwikkelingen en uitvoering geven aan hetstrategisch beleidsplan dat vorig jaar door de HBO-raad werdvastgesteld. In dat kader kunnen de volgende kernopdrachtengedefinieerd worden:

 • Balans vinden tussen het sturing geven aan het proces vanerkennen en herkennen van voortgaande differentiatie, mede alsgevolg van de implementatie van het rapport Veerman, en het zoekennaar en definieren van een nieuwe, gedeelde gemeenschappelijkebasis van waaruit verder gebouwd kan worden;
 • Richting geven aan het formuleren van een inhoudelijke agendavoor het hoger beroepsonderwijs voor de langere termijn;
 • Zoekt de leden op, luistert daadwerkelijk naar hen, vormt zicheen mening en zet mede op basis daarvan een koers uit;
 • Versterken van het zelfkritisch vermogen binnen de verenigingop basis van erkend gezag en kennis van zaken;
 • In afstemming met de directeur positioneren en inrichten vanhet bureau van de HBO-raad, zoals passend bij de toekomstige rolnaar de leden;
 • Definiëren van de rol van het bestuur en in het verlengdedaarvan de voorzitter van de HBO-raad in een vereniging intransitie;

Bovenstaande kernopdrachten vergen op korte termijn het werkenaan het herstel van vertrouwen in de sector bij stakeholders in hetalgemeen en de politiek in het bijzonder.

Persoonsprofiel

Hoewel de voorzitter nadrukkelijk niet als de baas van het HBOgezien wordt, moet hij of zij op basis van persoonlijk eninhoudelijk gezag op specifieke momenten en op de belangrijkethema’s wel de leiding kunnen nemen en aldus de inhoudelijke agendakunnen uitzetten.

De volgende persoonskenmerken zijn daarbij essentieel.

 • Onbetwiste passie voor de kwaliteit van onderwijs en eenintellectueel gevoel voor onderzoek;
 • Visie gebaseerd op een doorleefde kennis van het hogeronderwijs en/of het afnemende beroepenveld;
 • Vertrouwenwekkende persoonlijkheid, in bezit van de gunfactoren handelend op basis van kennis en gezag;
 • Verbindende persoonlijkheid, stuurt op de relatie en zoekt naarconsensus daar waar mogelijk maar durft te confronteren daar waarnoodzakelijk;
 • Faciliteert de zelfkritiek met gezag en op basis van kennis enervaring;
 • Is extern georienteerd en alert op signalen en geluiden vanuitde samenleving en handelt daarin pro-actief;
 • Opereert gezagsvol naar de wereld van de universiteiten enkennisorganisaties;
 • Weet de weg te vinden in de relevante (politieke) netwerkenmaar ziet dat niet als doel op zich.

Aanstellingsvorm en arbeidsvoorwaarden

Het salaris is gebaseerd op een maximum van schaal 18 met eentoelage van 30%. Aanstelling vindt plaats voor een periode van vierjaar. De functie van voorzitter HBO-raad is een hoofdfunctie. Welbiedt de functie de mogelijkheid tot het hebben van nevenfunctiesmits deze in de publicitaire beeldvorming niet tot verwarringleiden met de verantwoordelijkheden in en van de hoofdfunctie.

Procedure

De HBO-raad laat zich in deze procedure adviseren door Wil vander Kruijs en Pieter Cortenbach van Van der Kruijs, partner inexecutive search uit Utrecht. Belangstellenden kunnen hun interessekenbaar maken via de site van Van der Kruijs www.vanderkruijs.com.Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen metWil van der Kruijs of Pieter Cortenbach, 030-8200064.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK