Universiteiten kunnen helemaal niet fuseren

Nieuws | de redactie
15 augustus 2011 | Een fusie van twee universiteiten, of van een universiteit en een hogeschool is wettelijk gezien niet mogelijk. OCW ziet daarom geen enkel probleem in de alliantieplannen van VU en UvA. “Principes van goed bestuur zijn daarbij niet in het geding.”

De twee collegevoorzitters van de Amsterdamse universiteitenhadden staatssecretaris Zijlstra op 16 juni geïnformeerd over hunplannen tot de bundeling van beider R&D en onderwijsaspecten.Dat is pikant: niet lang daarna kwam UVA-voorman Vander Toorn ten val juist vanwege zijn bestuurlijke aanpak op ondermeer dit punt.

Ook uit het gesprek in juni bleek geen sprake van eenfusiebeweging in Amsterdam. Zijlstra wijst om die reden de wensenvan de hand die de SP hem voorlegde. Hij gaat niet ‘ingrijpen’ ofoverleg openen met de betrokken besturen om de voorziene fusie teblokkeren. Er is namelijk geen sprake van een fusie tussen de tweeuniversiteiten: “De beoogde samenwerking komt niet neer op eenfusie in de zin van de Wet fusietoets in het onderwijs.”

Bovendien kan “het verkennen van een mogelijke alliantie met hetoogmerk om de krachten te bundelen functioneel zijn in het lichtvan het advies van de Commissie Veerman.”

U leest hier de antwoorden van de bewindsman op devragen terzake van Jasper van Dijk (SP).

Is het waar dat de VU en de UvA een alliantie overwegenwaarbij een vergaande samenwerking tussen de twee instellingenwordt gepland?

In een gesprek op 16 juni jl. heb ik van de Collegevoorzittersvan beide universiteiten begrepen dat men de mogelijkhedenonderzoekt om (delen van) research en bijbehorend PhD- enmasteronderwijs te bundelen.

Komt de versterkte samenwerking tussen VU en UvA inaanmerking voor de fusietoets? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat isde conclusie?

Nee. De fusietoets heeft betrekking op bestuurlijke eninstitutionele fusies; een dergelijke fusie wordt nietoverwogen.

Deelt u de mening dat het absoluut onaanvaardbaar is alsdeze alliantie zou neerkomen op een fusie tussen twee uniekeinstellingen met een eigen identiteit? Wat zou overigens degrondslag worden van de nieuwe instelling?

De beoogde samenwerking komt niet neer op een fusie in de zinvan de Wet fusietoets in het onderwijs. Een fusie van tweeuniversiteiten, of van een universiteit en een hogeschool isoverigens wettelijk gezien niet mogelijk. De enige fusie waarbijeen wo-instelling betrokken kan zijn is een bestuurlijke fusie vanrechtspersonen die een bijzondere universiteit en/of hogeschool instand houden.

Hoe kijkt u tegen het plan aan als u daarbij in ogenschouwneemt dat de UvA al eerder fuseerde met de Hogeschool vanAmsterdam? Is het niet absurd om nu ook te gaan fuseren met de VU?Druist dit niet in tegen de keuzevrijheid van studenten en devariatie in het onderwijsaanbod?

Het verkennen van een mogelijke alliantie met het oogmerk om dekrachten te bundelen is aan onze instellingen en kan functioneelzijn in het licht van het advies van de Commissie Veerman. Integenstelling tot hetgeen de vragensteller veronderstelt zijn deUvA en de HvA niet gefuseerd.

Vindt u het plan om een alliantie aan te gaan een vorm vangoed bestuur? Kunt u zich voorstellen dat het personeel zich nietgerepresenteerd voelt door de bestuurders, laat staan erverbondenheid mee voelt?

Op grond van het gesprek met de Collegevoorzitters stel ik vastdat er sprake is van een verstandige aanpak door beideinstellingsbesturen. Principes van goed bestuur zijn daarbij nietin het geding. Men verkent de mogelijkheden – op basis van facts& figures – om via bundeling van krachten een kwaliteitssprongte maken op Europees en mondiaal niveau. In de Strategische AgendaHoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap heb ik uiteengezet opwelke wijze ik zwaartepuntvorming, specialisering en profileringvan universiteiten en hogescholen wil stimuleren.

Het lijkt me niet aannemelijk, dat alleen al het voornemen vantwee instellingen om – in het licht van het advies van de commissieVeerman – te komen tot samenwerking, de universitaire gemeenschaphet gevoel geeft dat bestuurders geen oog hebben voor de belangenvan studenten en personeel.

Deelt u de mening dat het personeel van beide universiteiteneen stem moet hebben in dit soort beslissingen? Zou u hettoejuichen als er een draagvlakmeting of referendum wordt gehoudenover een aanstaande fusie?

Ik acht het vanzelfsprekend dat bestuurders zoeken naardraagvlak voor veranderingen die wezenlijke consequenties hebbenhet personeel en dat alle geldende bepalingen met betrekking tot debetrokkenheid van de medezeggenschap in acht worden genomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK