Voorkom uitval eerste generatie WO

Nieuws | de redactie
24 augustus 2011 | Hoe voorkomt een universiteit uitval onder kwetsbare groepen studenten? Hoe gaan ze de langstudeerboete te lijf? De VU organiseert zelfs een summercourse om aankomende eerstegeneratiestudenten klaar te stomen voor wat studeren betekent in het WO. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing was erbij.

“Vorige week heb ik als woordvoerder Hoger Onderwijs voor dePvdA een week lang stage mogen lopen bij de summercoursevan de VU die speciaal gericht was op aankomendeeerstegeneratiestudenten. De overgang van de middelbare school naarde universiteit is een flinke stap, vooral voor de studenten dieals eerste van hun familie gaan studeren. Een week lang werden dezestudenten getrakteerd op allerlei introductiecolleges en eentraktatie was het!

Van levensverhaal naar wetenschap

Zo was er een aantal colleges van Leila Pazargadi van deUniversity of California die door middel van literatuur destudenten liet reflecteren op hun eigen levensverhaal. Het was ookde bedoeling om vervolgens dat eigen levensverhaal naarwetenschappelijk onderzoek te vertalen en om te zetten in een essaywelke aan het eind van de week moest worden ingeleverd envervolgens ook moest worden gepresenteerd aan alle tachtigdeelnemers en de ruim dertig buddy’s (ouderejaars) die dedeelnemers de hele week ondersteunden.

Ook het college van David Pinto maakte veel indruk omdat hij opontspannen manier duidelijk wist te maken dat studiesucces ergafhangt van de mate waarin jezelf ervoor gaat en je niet laat’slachtofferen’.

In de gesprekken die ik had met de studenten kwam vooral naarvoren dat zij erg bang waren dat zij uiteindelijk toch niet zoudenpassen in de academische wereld; “wat als ik word ontmaskerd” zeieen studente uit het hoge noorden tegen mij. Opgegroeid op eenboerderij waar vooral hard werken het adagium was en is en nietteveel academisch gepraat. Deze studente vond het erg spannend omnu wel gewoon moeilijkere woorden te mogen gebruiken. Haar moederhad wel eens aan tafel geklaagd dat zij toch wel erg veel moeilijkewoorden gebruikte en of dat nu wel nodig was.

SummercourseTanjaJ

De kloof overbruggen

De kloof tussen thuis en deze nieuwe academische wereld werddoor veel studenten met angst tegemoet gezien de eerste dagen vande summercourse, maar naarmate de colleges vorderden namhet zelfvertrouwen met grote sprongen toe. Alle gastdocentenbenadrukten het niet opgeven van doelen, het aanleren vanzelfvertrouwen en het hebben van rolmodellen.

De studenten maakten indruk op mij door de open vragen, door hunangsten gewoon met de hele zaal te delen en vooral door hunrespectvolle manier van met elkaar omgaan. Er was even de hele weekgeen zwart /wit gedoe maar gewoon de noemer vaneerstegeneratiestudent zijn. Zoals een student mij ooktoevertrouwde: “ik was een beetje bang voor een te hoog multicultigehalte, maar dat is helemaal geen kwestie!”

De studenten hadden ook exchange interviews meteerstegeneratiestudenten van de UCLA en na de sessie was iedereenverbaasd over de vele overeenkomsten. Over ouders die eigenlijk ergtrots zijn maar zich ook vervreemd voelen van die nieuwe wereldwaar hun kinderen deel van uitmaken, maar ook de altijd lageverwachtingen van leraren omdat je toch uit een gezin komt metlaagopgeleide ouders. Opvallend was dat veel studenten een te laagstudie advies hebben gekregen en de lange weg hebben bewandeld vanVMBO naar MBO naar HBO naar WO.

Bowlen en de salsa

Maar nog opvallender was dat naarmate de week verstreek deglimlach steeds breder werd, waarbij de inzet van de buddy’s eengrote rol heeft gespeeld. De buddy’s hebben de aankomende studentenook salsa laten dansen, laten sporten en bowlen en vooral latenzien dat er zoveel mogelijk is als je in jezelf gelooft maar ookdat je moet durven om hulp te vragen als dat geloof even minderis.

Afgelopen zaterdag werd het programma op feestelijke wijzeafgesloten met een zaal vol studenten die allemaal aangaven dat zijdankzij deze summercourse een enorme voorsprong hebben op anderestudenten en misschien nog wel veel belangrijker dat zij die droomom ooit te kunnen studeren aan de universiteit nu gewoon gingenwaarmaken.

En ik heb mij alvast opgegeven voor volgend jaar als er weer zoeen summercourse is omdat het mij in de afgelopen weekduidelijker dan ooit is geworden dat investeren in studenten,investeren in talent, investeren in ambitie gewoon de moeite waardis!”

Tanja Jadnanansing is PvdA-Kamerlid en woordvoerder HogerOnderwijs


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK