Windmolenpark in Noordzee goed voor fauna

Nieuws | de redactie
8 augustus 2011 | Een windmolenpark op de Noordzee heeft nauwelijks negatieve effecten op de fauna en leidt zelfs tot een toename van de biodiversiteit. Dat blijkt uit onderzoek van Han Lindeboom (WUR, IMARES). ‘Voor vissen en zeezoogdieren is het een oase van rust in een relatief druk kustgebied’.

 

Prof. Han Lindeboom van het Wageningse Institute for MarineResources and Ecosystem Studies deed zijn bevindingen ineen onderzoek naar de ecologische effecten op korte termijn van hetOffshore Windmolenpark bij Egmond aan Zee (OWEZ) op bodemdieren,vissen, vogels en zeezoogdieren. Samen met collega’s van BureauWaardenburg en Koninklijk NIOZ heeft hij de uitkomsten van deeerste twee jaren onderzoek hebben samengevat op dewetenschappelijke website, Environmental Research Lettersonline.

Toename biodiversiteit

Uit het onderzoek naar het OWEZ windpark blijkt dat nieuwesoorten er zich hebben gevestigd en dat faunagemeenschappen zijnontstaan op de windmolenpalen en op de stenen die rond de palengestort zijn. Dit leidt tot een lokale toename van debiodiversiteit. De visfauna blijkt erg variabel en tot nu toe zijnkleine positieve effecten gevonden. Zo lijkt het windmolenpark tedienen als vluchtplaats voor kabeljauw. In het windpark werdenverder meer geluiden van bruinvissen waargenomen dan er buiten.

Opmerkelijk is bovendien dat diverse vogelsoorten, waaronder dejan-van-gent, het park mijden, terwijl andere, zoals meeuwen, zichniets van de windmolens aantrekken. Aalscholvers worden zelfs inhogere aantallen gesignaleerd. Het aantal vogels dat in aanvaringkomt met de turbines is niet gemeten, maar is op grond vanwaarnemingen en modelberekeningen als laag ingeschat.

Oase van rust

Over het geheel genomen functioneert het OWEZ windpark als eennieuw type habitat met meer soorten bodemdieren, een mogelijktoegenomen gebruik van het gebied door vissen, zeezoogdieren ensommige vogelsoorten, terwijl het gebruik door andere vogelsoortenafgenomen is.

In een vergelijking met resultaten elders concluderen dewetenschappers dat de effecten die een windpark kan hebben,afhankelijk zijn van de locatie van het park en van de diepte vande zee ter plekke. De locatie van het OWEZ windpark is gunstig doorde relatief lage aantallen vogels die op die afstand van de kustvliegen. Ook de al aanwezige habitattypen en de intensiteit vanandere gebruikers in het gebied spelen een rol. In ons drukkekustgebied lijkt het windpark een relatieve oase van rust, aldus deonderzoekers.

Waarschuwing

In het Antropoceen, de huidige tijd waarin de mens vrijwel allesop aarde beïnvloed, hebben hoge visserijdruk, vervuiling, gas-olie- en zandwinning en de intensieve scheepvaart al tot eenveranderd ecosysteem geleid. In zo’n gebied kan een windparkbijdragen aan habitatverrijking en zelfs natuurherstel. Maar dedraaiende wieken kunnen ook een belangrijk verstorend effect opsommige vogelsoorten hebben.

De onderzoekers doen daarom de suggestie om voor dewindenergiewinning speciale energiegebieden op zee aan te wijzen ente ontwikkelen. Daar worden onvermijdelijke effecten geaccepteerd,zoals vogels die wegblijven. Door de plaats goed te kiezen kun jedie effecten zo klein mogelijk houden, stellen zij.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van NoordzeeWind, eenjoint venture van Nuon en Shell Wind Energy, door een consortiumbestaande uit IMARES, Koninklijk NIOZ en BureauWaardenburg.

Het artikel: H.J.Lindeboom et al, Short-term ecologicaleffects of an offshore wind farm in the Dutch coastalzone; a compilation staat op de website van EnvironmentalResearch Letters online, http://iopscience.iop.org/1748-9326/6/3/035101. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK