Zijlstra valt Plasterk bij

Nieuws | de redactie
29 augustus 2011 | Halbe Zijlstra onderschijft "volledig, zowel toen als nu" de afwijzende opvatting over 'de studentassessor' van Ronald Plasterk tijdens zijn ministerschap. Ook de zaak-Inholland verandert die visie niet, bij Zijlstra.

“Toenmalig minister van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap, Plasterk, heeft deze [opvatting] in dememorie van antwoord (Kamerstukken I, 2009-2010, 31 821, C) helderverwoord: Een student als vaste adviseur bij de vergaderingen vanhet college van bestuur doet geen recht aan degovernanceverhoudingen waarbij bestuur en medezeggenschap elk huneigen rol hebben. Bovendien is onduidelijk namens wie destudentassessor zou spreken (er is geen natuurlijke achterban) enwat de positie van de studentassessor is ten aanzien van anderestudenten en medezeggenschapsorganen.”

Gevaar voor ontwijkendgedrag

“Het is mogelijk dat de studentassessortot adviezen komt die diametraal staan tegenover de visie van hetmedezeggenschapsorgaan. Bovendien liggen bij universiteiten takenen bevoegdheden met betrekking tot het onderwijs vooral op hetniveau van de faculteiten en niet bij het college van bestuur.

Verder werd erop gewezen dat deverplichting tot studentassessor aanleiding kan zijn tot ontwijkendgedrag van de instellingen doordat overleg op andere wijzegaat plaatsvinden. Deze argumenten onderschrijf ik volledig, zoweltoen als nu.”

Nu danheroverwegen?

De Kamer heeft bij motie – naaraanleiding van de perikelen bij Inholland – nog eens gevraagd om depositie van een mee-besturende student nadrukkelijk teoverwegen. Zijlstra vindt die aanleiding eigenlijk niet zoserieus, zo is in zijn brief aan de Kamer hierover te voelen.

“Naar mijn mening is het niet mogelijkdat een studentassessor kennis kan hebben van de gehele gang vanzaken binnen de instelling en alle opleidingen inclusief alleverschillen tussen de afzonderlijke locaties. Telkenmale heb ikbenadrukt dat ik de kwestie omtrent de alternatieveafstudeertrajecten zeer serieus neem. Maar ik ben van oordeel datandere mechanismen een dergelijke situatie in de toekomst moetenvoorkomen, zowel op het gebied van governance als van kwaliteit.Vorig jaar is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden enis de governancestructuur verbeterd (bestuur, toezicht enmedezeggenschap).”

Pikant is dat de desbetreffende motiemede gesteund werd door de fractie van de PvdA en daarmee ook doorhet kamerlid Plasterk. Zit daar het motief voorZijlstra’s warme steun voor diens visie en voor zijn onderstrepingdat hij die “zowel vroeger als nu” onderschrijft?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK