Zijlstra weerspreekt PVV over Inholland

Nieuws | de redactie
24 augustus 2011 | Het kabinet staat tegenover de PVV bij de bestuurlijke toekomst en integriteit van Inholland. “Inholland blijft daarop waakzaam en zorgt ervoor dat de nieuwe cultuur verder wordt geborgd in de organisatie,” meldt Halbe Zijlstra in reactie op vragen. Achterdocht is onnodig over het verhalen van “te veel betaalde middelen bij de ex-bestuurders.”

Kamerlid Beertema van de PVV stelde het kabinet een reeks vragenover berichten dat de hogeschool onder de afspraken met het kabinetheen zou proberen uit te komen. “Deelt u de mening dat het ongepastis dat een raad van toezicht probeert te ontkomen aan een afspraakmet een bewindspersoon? Zo nee, waarom niet?” was een van de puntendie hij aan OCW voorlegde. Ook wilde de PVV weten of de bewindsman”net als een voormalig bestuurder geschokt [is] over de inhoud vande documenten en deelt u zijn mening dat dit aantoont dat deze raad[van Toezicht] op oude voet verdergaat?”

Niet geschokt

Staatssecretaris Zijlstra spreekt de veronderstellingen van zijngedoogpartner nadrukkelijk tegen. Hij is beslist niet even geschoktals de door de Telegraaf anoniem aangehaalde “voormaligbestuurder”, zo meldt hij. “Nee. Ik heb afspraken gemaakt met dehuidige voorzitter van het College van Bestuur om ondoelmatigverstrekte declaraties en uitgaven zoveel mogelijk op de betrokkenpersonen te verhalen. Hij heeft mij verzekerd dat hij de met mijgemaakte afspraken zal nakomen. Bovendien is Inholland gestart metde herziening van de samenstelling van de Raad van Toezicht. Dezittende leden zijn onlangs teruggetreden en per 1 juli 2012 isHenk Breukink aangetreden als nieuwe voorzitter.”

Ook zijn er geen onderhandse afspraken gemaakt met CvB of RvT,meldt de bewindsman. ” Ik heb de huidige voorzitter van het Collegevan Bestuur van Inholland gemeld dat ik alle bedragen, die alsondoelmatig en onrechtmatig door de inspectie zijn vastgesteld, zalterugvorderen bij Inholland. Ik houd daarbij rekening met de eerderteruggevorderde € 183.000 betreffende de voormalige voorzitter vanhet College van Bestuur die in functie was tot en met augustus2007.” In de berichtgeving was namelijk de indruk gewekt, dat eendergelijk bedrag alsnog teruggevorderd zou moeten worden, terwijlhier al eerder het nodige aan gedaan was.

“Transparantie, soberheid en integerhandelen”

Zijlstra meldt de Kamer naar aanleiding van de PVV-vragenterzake:  “Ik heb voorts de toezegging van de huidigevoorzitter dat hij, indien mogelijk, de ondoelmatige uitgavenbetreffende de voormalige leden van het College van Bestuur terugzal vorderen. Uitgangspunt daarbij is dat er sprake moet zijn vanindividueel profijt. Bovendien moet een dergelijke terugvorderingeen wettelijke basis hebben. Ik heb tevens met de huidigevoorzitter van het College van Bestuur besproken dat Inholland devoormalige voorzitter van het College van Bestuur die in functiewas tot en met augustus 2007 alsnog om een opgave vraagt van detotale inkomsten in de periode 2007-2010. Inholland heeft datinmiddels gedaan.”

De cultuuromslag binnen de hogeschool ten aanzien van bestuur,inhoud en transparantie blijft in het centrum van de aanpak enverandering staan, waar ook de staatsecretaris naar streeft, zolaat hij blijken. Per 1 september a.s. zal Inholland hem daaroverrapporteren. Zijstra meldt dat voorzitter Terpstra “mij [heeft]toegezegd dat de door het nieuwe College van Bestuur ingezettecultuur van transparantie, soberheid en integer handelen wordtdoorgezet. Inholland blijft daarop waakzaam en zorgt ervoor dat denieuwe cultuur verder wordt geborgd in de organisatie. Devoorzitter rapporteert mij daarover per 1 september 2011.” Datgegeven en die datum zijn ook daarom interessant, omdat destaatssecretaris op 8 september als spreker zal optreden bij deopening van het academisch jaar van Inholland in Rotterdam.

“Eén instrument”

De PVV wilde reeds nu weten “welke maatregelen bent u van plante treffen indien de afspraak toch niet wordt nagekomen?” OCW gaatniet in op deze behoefte aan prealabele repressie. “Ik heb geenreden te veronderstellen dat het College van Bestuur van Inhollandzijn afspraken op dit punt niet nakomt.” Ook maakt Zijlstra helderdat er van zijn kant geen sprake zal zijn, dat voormaligebestuurders van de hogeschool door hem ‘achtervolgd’ zouden wordenmet vorderingen van ondoelmatig bestede middelen. “De regeringbeschikt over één instrument; het terughalen van middelen bij deinstelling. Ik kan de te veel betaalde middelen niet direct bij deex-bestuurders terughalen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK