Bèta-docent bloeit in Twente

Nieuws | de redactie
29 september 2011 | Meer docenten in bèta-vakken om de juist daar snelle vergrijzing op te vangen? In Twente lijkt de doorbraak daarheen gemaakt met verdubbelde instroom naar 100 studenten.

In Nederland bestaat er grote behoefte aan academisch gevormdedocenten die in het voortgezet onderwijs les kunnen geven. Vanwegevergrijzing, verlaat de komende tien jaar 75% van de docenten hetonderwijs, terwijl er maar weinig nieuwe docenten bijkomen.

Reden voor de Universiteit Twente om te investeren inlerarenopleidingen. Volgens opleidingsdirecteur Jan van der Veen isde studenteninstroom voor de ‘Lerarenopleiding’ dit jaar met succesverdubbeld naar 100 studenten.

Bijspijkerkamp als inspiratiebron

Het succes voor de lerarenopleidingen Wiskunde, Natuurkunde,Scheikunde, Informatica en Maatschappijleer op de UT is opvallend.Voor geen andere academische lerarenopleiding (bèta) in Nederlandgeldt een dergelijke toename van het aantal studenten.

Van der Veen verklaart dit opvallende succes zo: “We hebben hetgeluk dat studenten die eerst begeleider zijn van bijspijkerkampen,science on tour of andere activiteiten met scholierensteeds vaker kiezen voor de lerarenopleiding. Daarnaast bieden weUT-promovendi de mogelijkheid tijdens hun promotietraject gelijkook een lesbevoegdheid te halen. De tijd om te promoveren wordt danmet drie tot zes maanden verlengd.”

Smaak te pakken

Bij de educatieve minor ‘Leren Lesgeven’ zijn 70 studentengestart, 40 meer dan het vorig jaar. Studenten die binnen hunbachelor opleiding deze minor afronden, kunnen in de onderbouw meteen lesbevoegdheid aan de slag. En dat blijkt te werken als eenaansporing voor meer en beter in het leraarsvak. Doorstroming naarde master van de lerarenopleiding, waarbij de student ook voor debovenbouw het onderwijs mag verzorgen is een vaak gemaakte keuze.30 studenten volgen dit jaar de masteropleiding, vorig jaar warendit er 20.

Door het lerarentekort hebben veel van de UT- studenten al voorhet afstuderen een baan gevonden in het middelbaar onderwijs. De kansen op een baan zijn hoog: in het VO bestaan tekorten, zekerals het gaat om leraren voor de bètavakken, en die tekorten zullennaar verwachting door vergrijzing voorlopig ook nog wel blijvenbestaan.

Innovatie binnen het bètavak

In de professionaliseringstrajecten voor VO-docenten, dezogeheten Docentenontwikkelteams (DOTs) nemen 110 docenten uit deregio deel. Deze docenten binnen de praktijk van heet vak gaan indie teams lesmateriaal ontwerpen en maken samen met vakdidactici eninhoudelijke experts van de UT en hogeschool Saxion.

Het succes hiervan is groot, omdat het bij zowel de behoefte aanverdieping en innovatie in het eigen vak als de behoefte aanverbinding vanuit het hoger onderwijs met de concrete ontwikkelingin de school aansluit, zo verneemt ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK