CDA wil extra impuls kennismigratie

Nieuws | de redactie
22 september 2011 | Het CDA daagt kabinet en coalitie uit. In plaats van een gedurig negatieve visie op migranten wil het een Kennis Deal voor het toptalent uit én naar Nederland. Gaat de bezuiniging op de Huygensbeurzen c.s. alsnog ongedaan gemaakt worden?

Fractieleider Sybrand van Haersma Buma zette in de APB uiteendat rond immigratie een veel gedifferentieerder discours en beleidnoodzaak is. Hij wees er op dat ons land dolgraag toptalent in hetonderzoek, wetenschap en innovatie wil trekken om zich hier tekomen ontplooien en werken. De definitie van kennismigrant moetzich op zulke kansrijke talenten richten, minder op vage formulesdie ook de horeca kan inzetten.

Tegen de weglek

Het CDA wil dat Nederland voorop loopt in de wereldwijde “battlefor talent”. Buma wees in dat verband nog maar eens op de sterke 7e plaats van ons kennisland in deWEF-ranking. Hij benadrukte dat ons land ook daarom moet voorkomendat vanuit de eigen jongeren “toptalent weglekt” naar attractievekennisposities elders in e wereld en Nederland moet aanmoedigen datzulke talenten bij ons meer kansen vinden. Een actiefkennismigratiebeleid moet daarom een essentieel onderdeel zijn vaneen groei- en kenniseconomie beleid.

Dat is nodig om – naast sanering – de langere termijnontwikkeling van de Europese economie een impuls te geven, ook metoog op het opvangen van de kosten van de vergrijzing. Buma verlangtvan het kabinet daarom naast een Green Deal ook een KennisDeal.

Extra huiswerk voor Zijlstra

Het CDA wil dat het kabinet een gezamenlijke inzet formuleertmet de bedrijven, universiteiten, hogescholen enonderzoeksinstellingen om in die ‘battle for talent’ een extraeffectief en aantrekkelijk kennisland te zijn.

Daarmee vraagt de regeringsfractie feitelijk een forseaanvulling op de Strategische Agenda van staatssecretaris Zijlstra.Tevens duidt dit er op, dat in de CDA-top het besef doordringt, datde bezuiniging van enkele miljoenen op de beurzenvoor internationaal toptalent – zoals de Huygens-beurzen – eenschoolvoorbeeld is van penny wise poundfoolish.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK