Codarts: niet beoogde neveneffecten

Nieuws | de redactie
22 september 2011 | De Raad van Toezicht van kunsthogeschool Codarts is boos over "de opzet en de eindconclusies van het rapport” over de interne situatie. Media verspreiden “een volstrekt onrealistische, negatieve karikatuur.” Wel breidt men het CvB tijdelijk uit om zaken snel te verbeteren.

In een reactie op de recente bestuurscrisis van de Rotterdamsehogeschool onderstreept de RvT – geleid door oud-OCW-topambtenaarCarel van Eykelenburg – dat de Raad betreurt dat Jikkie van derGiessen tijdelijk terugtreedt, nu zij “tot de conclusie moestkomen dat zij onder deze omstandigheden zich niet de beste persoonvindt om Codarts te leiden.” Men respecteert dat besluit, maargeeft in een zeer scherpe verklaring direct tegengas. Zo wordt defeitelijke juistheid van het beeld van de hogeschool alsgetroubleerde organisatie fel tegengesproken.

Beter rendement, goed voorbereid

“Uit een zeer recente vergelijking tussen (kunstvak)hogescholenop het terrein van onderwijs, studenten, personeel en financiënkomt Codarts er heel goed uit. Samengevat zijn de studenten vanCodarts tevreden over de opleiding en zeer positief over dedocenten. Het gegeven onderwijs spreekt aan en studenten vinden datze goed worden voorbereid op hun beroep.

Met 3,5% ziekteverzuim blijft Codarts onder het landelijkgemiddelde. Op de thema’s informatie en faciliteiten scoort Codartsevenwel minder dan gemiddeld. Het rendement van Codarts is deafgelopen vijf jaar verbeterd en ligt boven het landelijkgemiddelde. Codarts is financieel gezond. Codarts kent een lagestudent/personeelsratio. Codarts heeft een streng toelatingsbeleid:80% van de aanmelders wordt afgewezen.”

Enige eigenzinnigheid

Men erkent wel dat de niet zoetsappige persoonlijkheid van deopgestapte collegevoorzitter tot kritiek binnenskamersleidt. Dat noemt men “op zich niet verbazingwekkend.Enige eigenzinnigheid draagt ook bij aan het bereiken van de top.”Maar die pluspunten hebben “ook niet-beoogde neveneffecten.”Tochlegt de RvT er nadruk op: “er wordt binnen Codarts integergehandeld hetgeen niet betekent dat er nooit een fout wordtgemaakt. Wij staan open voor opbouwende kritiek.”

De topstructuur van de hogeschool zal sowieso de komende periodeaangepast moeten worden aan de nieuwe opzet die het kunstonderwijs’na Dijkgraaf’ zal moeten gaan inrichten. “Er is veel gaande in hetkunstonderwijs en Codarts is daar nauw bij betrokken. In ditverband had de RvT reeds besloten, los van het besluit van devoorzitter van het College van Bestuur, om voor de periode tot 1juli 2012 het College van Bestuur te versterken met een persoon diezich zal toeleggen op de interne organisatie met de nadrukkelijkeaandacht voor de versterking van Codarts op die punten waar Codartsonder het landelijk gemiddelde scoort.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK