Europa aan rand van recessie

Nieuws | de redactie
22 september 2011 | Ruim de helft van de Europese financieel directeuren beschouwt de situatie in de USA even ernstig als die bij ons. Lijkt Obama vooralsnog een recessie te kunnen afwenden, Europa lijkt in de greep van pessimisme, zo laat actueel onderzoek van de UvT zien.

Vier indicatoren laten vooral een verontrustend beeldlaten zien: productie, werkgelegenheid, investeringen en winst. Datblijkt uit de nieuwste resultaten van de CFO Survey door TilburgUniversity en Duke University. Het optimisme onder de financieeldirecteuren heeft een flinke deuk opgelopen. De verslechtering vanhet vorig kwartaal lijkt in dit derde tijdvak door te zetten. Maarliefst 64% van de Europese CFO’s geeft aan minder optimistisch tezijn over de eigen economie.

Aziatische somberheid

Ook in Azië en China is het aantal optimisten sterk gedaald.Grootste gedeelde zorgpunten zijn de zwakke consumentenvraag, deintense prijsdruk en de globale economische instabiliteit. Eendergelijk negatief sentiment zou wel eens een voorbode kunnen zijnvan een recessie.

De situatie in Amerika en Azië is echter nog niet zo slechtals in Europa. Er wordt nog steeds een (marginale) groei verwachtin werkgelegenheid, investeringen en winst. Als CFO’s in dezemarkten een recessie verwachten, zou dit in een negatieve groeivoor investeringen en vaste contracten voor werknemers te zienmoeten zijn. Dit is echter niet het geval.

Stil zitten op geldpotten

Vooral in Europa gaat het ook op bedrijfsniveau een stuk mindergoed dan vorig kwartaal. Ruim 40% geeft aan pessimistischer te zijnover de vooruitzichten van het eigen bedrijf. Ruim de helft van deEuropese bestuurders is de komende 12 maanden niet van plan om dekasreserves in te zetten.

De economische onzekerheid en moeilijke kredietmarkten maken datbedrijven massaal financiële reserves opbouwen, tenkoste van potentiële economische groei. Ruim 40% van de CFO’szegt de investeringsplannen te hebben teruggeschroefd in deafgelopen drie maanden.

Capaciteit blijft stagneren

De benutte capaciteit binnen de Europese productiebedrijven istot en met dit kwartaal op nagenoeg hetzelfde niveau gebleven alsaan eind 2010, namelijk 74%. Hier zal naar verwachting ook geenverbetering meer in komen. In het eerste kwartaal was de prognosevoor de productiecapaciteitsbenutting voor het eind van 2011 nog80.6%. Deze prognose is in het tweede en uiteindelijk derdekwartaal bijgesteld naar respectievelijk 78.9% en 73.9%.

Tot voor kort was men in Europa ook nog zeer positief gestemdover de winstverwachtingen van het eigen bedrijf. Na de tumultueuzeperiode van 2008, die gepaard ging met zeer negatievewinstverwachtingen, was vanaf medio 2009 een sterke verbetering teconstateren in het sentiment. Hier is nog opmerkelijk weinig vanover. Daar waar gemiddeld genomen over de laatste twee jaar deverwachte groei in winst nog rond 8% lag (van beursgenoteerdebedrijven die meededen aan de survey), is dit voor dit kwartaaldrastisch teruggelopen naar een verwachte winstafname van 0.8%.

Minder nieuw talent, minder groeikans

Ook in de werving- en rekruteringsplannen wordt flink gesneden.Ruim 36% zegt minder arbeidskrachten te zullen aannemen. Deverwachte groei in fulltime werknemers en uitzendkrachten is voorde komende twaalf maanden respectievelijk -0.5% en -5.4%.

Dit kan implicaties hebben voor de groeimogelijkheden van deonderneming. Zelfs wanneer bedrijven investeringskansen zien, zijnze niet in altijd staat daar gevolg aan te geven vanwege een tekortaan werknemers, tijd om het project te managen en expertise.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK