FOM-prijzen voor valorisatieonderzoek

Nieuws | de redactie
16 september 2011 | Prof. dr. ir. Pieter Kruit en dr. Silke Diedenhoven zijn de winnaars van de jaarlijkse FOM-valorisatieprijzen. Hun onderzoek naar elektronen en ionen en naar nanodraden bleek al goed voor 46 octrooien en reeksen acties met bedrijven. Ook ‘out of the box’-acties met bedrijven.

De jury roemde Diedenhofen om haar creativiteit gedurende hetonderzoek. Diedonhofen promoveerde binnen de FOM-AMOLF groep ‘Nanowire Photonics’ in Eindhoven. Zij richt zich in haar onderzoekop de voortplanting van licht in ensembles van nanodraden en demogelijke toepassingen hiervan in zonnecellen. “Diedenhofen heeftgoed ‘out of the box’ gedacht en toepassingen in verschillendegebieden geïdentificeerd. Deze toepassingen zijn verbonden metbrede maatschappelijke problemen en hebben potentieel voor algemenemarkttoepassingen”, roemde de jury haar werk, waarvoor zij de FOMValorisatiehoofdstuk Prijs 2011 ontving.

46 octrooien

De FOM Valorisatieprijs 2011 ging naar Pieter Kruit. Kruit isleider van de onderzoeksgroep ‘Deeltjesoptica’ op de TU Delft enverbonden aan FOM als werkgroepleider en programmaleider van hetIndustrial Partnership Programme ‘Microscopy and modification ofnanostructures with focused electron and ion beams’. Het onderzoekvan Kruit heeft in het verleden talrijke intensievesamenwerkingsrelaties met het bedrijfsleven opgeleverd en zelfheeft de Delftse wetenschapper 46 octrooien op zijn naam staan.

Het juryrapport roemt Kruit om het verenigen van ‘harde’wetenschap met de kwaliteit van een echte ingenieur. “Kruit heefteen indrukwekkend trackrecord opgebouwd op het gebied van benuttingvan wetenschappelijke kennis en heeft zowel ‘de ogen’ verbeterdwaarmee we naar de nano-wereld kijken als ook ‘de handen’ om diewereld te manipuleren.”

FOM Valorisatie en Valorisatiehoofdstuk Prijs worden jaarlijksuitgereikt om kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren.De Valorisatiehoofdstuk Prijs wordt uitgereikt aan promovendi diein hun proefschrift nadrukkelijk een hoofdstuk wijden aan devalorisatieaspecten van hun onderzoek. De Valorisatie Prijs is vooreen onderzoeker die er in slaagt zijn of haar onderzoek opsuccesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK