Fusie levert 3 universiteiten op?

Nieuws | de redactie
26 september 2011 | Hoe voorkom je een mogelijke fusie? Door een derde universiteit op te richten, naast de twee potentiele partners! De Amsterdam International University is daartoe de vondst van een IT-hoogleraar en een filosoof.

“Het rommelt op de Universiteit van Amsterdam en de VrijeUniversiteit. Willen de twee Amsterdamse universiteiten fuseren ofalleen op deelterreinen samenwerken? Het aftreden van de voorzittervan het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam laatzien, dat de neuzen daar nog niet dezelfde kant op staan. Ookbinnen de Vrije Universiteit zijn de standpunten nog nietuitgekristalliseerd.”

Prof. Jan Bergstra (UvA) en VU-filosoof Ottho Heldring hebben nu “als voorzitters van de ondernemingsraden van beideuniversiteiten” een gezamenlijke vondst op tafel gelegd. Zijstellen voor de internationale activiteiten van de tweeuniversiteiten in een nieuwe Amsterdam InternationalUniversity onder te brengen. Dit leggen zij hun academischegemeenschap voor op Ad Valvas.

Eigenheid en samenwerking

Zij stellen in een gezamenlijk opiniestuk onder meer: “DeUniversiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit zijn tweeAmsterdamse universiteiten die elk hun eigen geschiedenis en huneigen ontwikkeling hebben. Door veranderingen binnen hetinternationale veld waarin beide instellingen opereren, door detoenemende vervlechting van beide universiteiten en door de druk opde financiën, ligt het voor de hand dat beide universiteiten naarsamenwerking zoeken waar dat mogelijk is. Daardoor kunnen ze hungezamenlijke positie binnen het universitaire veld in Nederland,maar ook internationaal, versterken.

Tegelijkertijd is duidelijk dat beide universiteiten een eigenprofiel hebben binnen het universitaire veld in Nederland en datze, ondanks een gedeeltelijke overlap in hun aanbod, aantrekkelijkzijn voor onderscheiden groepen studenten. Beide universiteitenzijn ervan overtuigd dat hun kracht, zowel wat betreft onderwijsals onderzoek, voor een groot deel gelegen is in het voortbouwen ophun eigen geschiedenis en hun eigen profiel.

VU en UvA zien anderzijds dat ze, gezien hun beperkte financiëlespeelruimte, beide belang hebben bij een bundeling van krachten omin het internationale krachtenveld voldoende gewicht enzichtbaarheid te krijgen. De combinatie van de sterke kanten vanbeide instellingen levert meer op dan dat ieder op eigen terrein,naast of in concurrentie met  elkaar, opereert. BuitenNederland is het bovendien moeilijk uit te leggen dat er inAmsterdam meerdere universiteiten bestaan die met elkaarconcurreren. De versplintering van het Amsterdamse profiel opnationaal en internationaal terrein is een rem op de internationaleontwikkeling van beide instellingen.

Amsterdam International University

De uitdaging voor beide instellingen is enerzijds hun eigensignatuur te behouden en anderzijds de samenwerking zo vorm tegeven dat de beide instellingen daarin gezamenlijk extra gewichtontwikkelen. Wij stellen daarom gezamenlijk voor om deinternationaal gerenommeerde activiteiten van beide universiteitente bundelen in een koepel die opereert onder een nieuwe naam:’Amsterdam International University’.

Onder zo’n paraplu kunnen verschillende initiatieven met eeninternationale uitstraling en betekenis worden ondergebracht: nietalleen de internationaal opererende onderzoeksinstituten, maar ookde Research Master- en PhD-opleidingen, delen van tandheelkunde,van de twee academische medische centra en het Amsterdam UniversityCollege.

Het voordeel van deze constructie is dat de namen van dedragende instellingen niet verdwijnen en dat het voor deNederlandse en internationale student mogelijk blijft te kiezenvoor een van beide instellingen. Het scheppen van een nieuwe koepelis overzichtelijk wat betreft de benodigde investeringen en kanoperationeel grotendeels steunen op voorzieningen die de dragendeinstellingen reeds in huis hebben. De eenheden van de aangesloteninstellingen kun je stimuleren zich te kwalificeren voor toetredingtot de Amsterdam International University, zodat er op den duur ookeen dynamiek van in- en uitstroom kan ontstaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK