Het echte internationale probleem

Nieuws | de redactie
13 september 2011 | VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas bepleit, dat "we Nederlandse studenten meer stimuleren om naar het buitenland te gaan". Die studenten, verenigd in NEWS, wijzen op een opmerkelijk verschil tussen dat pleidooi en het feitelijke kabinetsbeleid van VVD en CDA.

 

‘Overschot’ buitenlandse studenten kost 100 miljoen,kopte NRC Handelsblad op 2 september. Volgens VVD-kamerlid Anne-WilLucas “moeten we Nederlandse studenten meer stimuleren om naar hetbuitenland te gaan”. Maar met instemming van Lucas bezuinigde hetkabinet van VVD en CDA in april bijna haar geheleinternationaliseringagenda weg.

Volgens NEWS is het probleem daarom niet een overschotaan buitenlandse studenten in Nederland, maar een tekort aanpolitieke wil om de vele gemotiveerde Nederlandse studenten diegraag naar het buitenland willen daar de kans voor tegeven. 

Internationale inzet juist gekort

Onder het kopje ‘reorganisatie internationalisering’ zette hetKabinet in april een streep door de ‘Huygens’ studiebeurzen voortalentvolle Nederlandse studenten om aan een buitenlandsetopuniversiteit zoals Oxford, Harvard of Cambridge te studeren. Vele andereorganisaties die zich inzetten voor de internationalisering van hetNederlandse onderwijs, waaronder de Nederlandse WetenschappelijkeInstituten in het buitenland, werden fors gekort of ontvingen geencent meer.

Daar waar de Nederlandse overheid jaarlijks € 6000 per studentbijlegt om EU-studenten in Nederland te laten studeren, krijgenNederlandse studenten die een volledige opleiding in het buitenlandvolgen met moeite hun studiefinanciering mee. Niet alleen is hetcollegegeld in het buitenland vaak hoger, maar ook is de studieduurlanger en is het programma intensiever. Op Zijlstra hoeven dezestudenten echter niet te rekenen. Uitspraken zoals “Nederland wiltot de mondiale kennis top-5 behoren” blijken loze kreten en dewens om “Nederlandse studenten naar het buitenland te laten gaan”holle retoriek.

Scheve balans

Volgens het jaarlijkse NUFFIC onderzoek “Mapping Mobility”, datde internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs inkaart brengt, blijft het aantal Nederlandse studenten in hetbuitenland achter bij het Europese gemiddelde. Slechts 2,7% van deNederlandse studenten studeert – vaak voor slechts enkele maanden -in het buitenland, terwijl 8% van de studentenpopulatie inNederland uit het buitenland komt. De balans is daarmee volledigzoek.

De passieve opstelling van het Kabinet is slechts één van deredenen voor deze scheve balans. Op middelbare scholen blijkendecanen onvoldoende in staat scholieren te informeren ofenthousiasmeren over de mogelijkheden van een studie in hetbuitenland; de internationaliseringbureaus van universiteiten zijnweliswaar bedreven in het binnenhengelen van buitenlands talent,maar besteden weinig aandacht aan de voorlichting van Nederlandsestudenten over een (gedeeltelijke) studie in het buitenland. Na definanciële kaalslag blijft alleen een woud aan formulieren overwaarin Nederlandse studenten hopeloos verdwalen.

Verwaarlozing ambities

De Nederlandse overheid, maar ook het bedrijfsleven, onderschatde enorme academische, sociale en culturele waarde van een studiein het buitenland, en overschat de financiële spankracht vanNederlandse studenten, waarvan de overgrote meerderheiduiteindelijk – met een forse schuld – huiswaarts keert.

Zolang het Kabinet zich blijft vastklampen aan de illusie datNederland de concurrentie met de rest van de wereld aan kan gaandoor het buitenland de rug toe te keren, verwaarloost zij nietalleen haar eigen ambities, maar ontneemt ze ook Nederlandsestudenten de kans om hun ambities te verwezenlijken. In een snelinternationaliserende arbeidsmarkt is dat een prijs die de rent- enrekenmeesters van CDA en VVD niet moeten willen betalen.

Laura de Landgraaf en Hans Hindriks
Bestuursleden van NEWS, Nederlandse Wereldwijde Studenten


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK