Hoger onderwijs moet minder uniform

Nieuws | de redactie
2 september 2011 | “Dat is niet de bijdrage die je van de media verwacht”, zo typeerde Alexander Rinnooy Kan de onrust die de media had opgestookt over HBO-land. “De crisissfeer is doorgeslagen” en mag niet over het hele HBO worden uitgesproken, stelde de SER-voorman.

Rinnooy Kan gaf tijdens zijn rede bij de jaaropening van deHogeschool Rotterdam aan getroffen te zijn door alle publiciteitover het HBO. “Er stond met hele grote letters in de Telegraaf’Diploma Inholland ongeldig’, de onrust werd maximaal opgestookt,”bezag de SER-voorman hoe de problemen bij enkeleInholland-opleidingen de gehele sector hadden geraakt.

Geen sprake van crisis

Hij vroeg om proportionaliteit in de discussie. De perikelen bijInholland betroffen enkele opleidingstrajecten en uiteindelijk noggeen 100 uitgereikte diploma’s, na een scherpe check door NVAO eninspectie. Hoe ernstig dat ook is, staat het niet in verhouding totde meer dan 1000 opleidingen die in het HBO worden aangeboden aannu meer dan 400.000 studenten.

Net als onder meer Wientjes en Bormans al hadden gedaan tijdens dejaaropening van de HAN, liet ook Alexander Rinnooy Kan weten zichniet te herkennen in het beeld dat over het HBO is ontstaan in demaatschappelijke discussie. “Er is geen sprake van crisis, het ishoogstens een waarschuwing om te kijken hoe we naar topkwaliteitkunnen blijven streven.”

Meer reliëf in het onderwijsaanbod

De SER-voorzitter – en lid van de commissie-Veerman – spraknogmaals de ambitie uit om scherp in te zetten op profilering endifferentiatie. Het hoger onderwijs in Nederland is volgens RinnooyKan op dit moment “te uniform, te egalitair. We denken egalitairderdan we zouden moeten doen.” Meer reliëf in het onderwijsaanbodaanbrengen is dan ook één van de doelstellingen voor de komendejaren.

Om deze gerichte onderwijskeuzes te maken is geld nodig. “Jekunt niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Wie zegt datkennis duur is, weet niet wat domheid kost,” sprak Rinnooy Kan,daarmee voortbordurend op het beeld dat de meest recente KIA-foto al schetste over de toekomst van hetNederlands hoger onderwijs en de investeringen die dat behoeft.

Juist kansen in Rotterdam

Als geboren Rotterdammer sprak Alexander Rinnooy Kan dehogeschool ook aan op de mogelijkheden die er liggen. HBO onderzoekbiedt volgens hem veel kansen in het vertalen van fundamenteelonderzoek naar praktische toepassingen en toepasbaar onderzoek.Juist in Rotterdam liggen kans in het maken van gerichteprofielkeuzes. “Onze Lieve Heer heeft ons twee cadeautjes gegeven:de gasbel, maar die is bijna op, en Rotterdam. Een diepzeehaven diewe zelf nooit hadden kunnen bouwen,” grapte de SER-voorman, om daaraan toe te voegen dat Rotterdam in een globaliserende samenlevingde stad bij uitstek is voor innovatie en ontwikkeling op ditgebied.

De globalisering “legt de plicht op om mensen te leren om tegaan in die wereld. Innovatie en onderzoek staan in het hart vanonze welvaart,” zei Rinnooy Kan. Omdat in het HBO de samenwerkingmet het bedrijfsleven plaatsvindt. “Juist in Rotterdam is geblekendat het bedrijfsleven bereid is te bekijken wat de stad wil. Alshet ergens kan, dan is het hier.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK