HvA scherpt kwaliteit student en docent aan

Nieuws | de redactie
1 september 2011 | Bij de opening van het collegejaar presenteerde HvA-rector Jet Bussemaker een ambitieus 10-puntenplan voor onderwijskwaliteit en studiesucces. Instellingsbrede matching en strenger bindende studieadviezen. Docenten krijgen LLL-programma’s binnen een nieuwe HvA Academie.

In haar eerste zes maanden als rector van de Hogeschool vanAmsterdam viel Jet Bussemaker direct met haar neus in de boter.Toen de gebreken bij enkele Inholland-opleidingen naar buitenkwamen, schrok ze, werd ze boos en maakte ze zich zorgen. “Het helehbo werd over één kam werd geschoren en er niets meer leek tedeugen in onze sector. Opeens moest je op verjaardagsfeestjesuitleggen wat je eigenlijk zo al uitvoerde op een hogeschool.Volslagen onterecht, hoe het hele hbo in diskrediet werd gebracht”,zo vertelt zij tijdens de jaaropening.

Bussemaker bekent dat zij zich, net aangesteld, afvroeg of deHvA eigenlijk wel alles op orde had. “Krijgen al onze studenten hetonderwijs dat ze verdienen, werken onze examencommissies zoals hetmoet en weten we zeker dat mogelijke gebreken niet toegedektworden? Raken onze docenten voldoende geïnspireerd? Mijn voorlopigeantwoord: in algemene zin doen we het goed, maar we hebben ook nogveel werk te doen.”

Profilering met de UvA?

De profileringskeuze in het kader van de uitwerking van hetrapport- Veerman lijkt de HvA-rector weinig hoofdbrekens hebbenbezorgd. De keuze voor de grootstedelijke profilering hoeft slechtste worden aangescherpt. Als grootste hogeschool van het land heeftde HvA een heldere positie als breed opleidingscentrum in dehoofdstedelijke regio. “De relatie tussen de HvA en de stadAmsterdam is van oudsher sterk.”

Wie daarbij als collega kenniscentrum of stadsgenoot opvallendgenoeg niet wordt genoemd in de speech, is de UvA. In de uitleg bijhet 10-puntenplan ontbreekt de coalitiegenoot. In de uitgewerkteOnderwijs en Onderzoeksagenda 2011 – 2014 van de HvA is er welaandacht voor de samenwerking, maar de vaagheid ervan wordtduidelijk bij het agendapunt ‘beleid ontwikkelen en implementerenten aanzien van samenwerking in de brede Amsterdamseonderwijsstructuur i.h.b. met de UvA’.

10-puntenplan onderwijs

Na een half jaar analyseren heeft Bussemaker een flink’10-punten actieplan’ opgesteld dat richting moet geven aankwaliteitsverbeteringen van het HvA-onderwijs. Er is een prominenteplek ingeruimd voor voorlichting, zowel intern als naar studenten.Bussemaker geeft in haar speech aan dat ze zich zo namelijk zeerhad verbaasd dat tijdens bijeenkomsten die het CvB afgelopen junimet medewerkers had georganiseerd, bleek ‘dat medewerkers dachtendat het CvB alleen maar uit was om zo groot mogelijk te worden’.”Niets is minder waar.”

Richting studenten moet daarom ook meer focus worden aangebrachtin de voorlichting. “We werven niet om zo veel mogelijk studentente krijgen, maar we geven een reëel beeld van de opleiding, van hetberoep en van het arbeidsmarktperspectief. En we geven aan wat weverwachten van studenten qua ambitie, betrokkenheid en inzet.”

Matching en bindend studieadvies

Die heldere eisen en verwachtingen moeten ook tijdensmatchinggesprekken aan de orde zijn, die over de gehele HvA wordeningevoerd. Naast docenten ziet Bussemaker ook een rol voorouderejaars studenten weggelegd in zulke gesprekken en decommunicatie over de benchmarks voor studieinzet enbettrokkenheid.

Om voldoende onderwijskwaliteit in de propedeuse te kunnengaranderen wil de rector zo nodig bij diverse opleidingendecentrale selectie invoeren. Tevens krijgen eerstejaars eenmininum van 560 klokuren als contacturen en zal de BSA-norm wordenverhoogd.

We scholen ook onszelf en elkaar

Een waterdichte kwaliteitszorg behelst niet slechtsaangescherpte voorlichting en eisen aan studenten. Bussemaker wildat de HvA meer zelfvoorzienend wordt in het aanbieden van LevenLang Leren programma’s voor docenten en staf. Examencommissiesspelen volgens haar een cruciale rol in het handhaven van kwaliteiten zij krijgen daarom extra scholingsmogelijkheden aangeboden.

Ook vertrouwt zie hierbij op het oordeel van studenten die deDocenten van het Jaar kiezen, die zij zeer bewonderd. “We scholenniet alleen studenten, maar ook ons zelf. We hebben enorm veelkennis in huis, maar benutten die nog te weinig. Om kennis tedelen, nieuwe inspiratie op te doen en onszelf bij te scholenzetten we de HvA-academie op. Daarin scholen we elkaar. Docentendie genomineerd zijn voor Docent van het Jaar gaan masterclassesgeven aan andere docenten en we organiseren scholing voor docentenom hun master te halen.”

Voorbeeldfunctie in de grote stad

De voorwaarde voor het slagen van de HvA-academie is volgensBussemaker een werkcultuur ‘waarin meningen open en eerlijkuitgewisseld kunnen worden. Dat is overigens ook één van debelangrijke ingrediënten van de grootstedelijke profilering.”

“In een stad als Amsterdam met alle verschillende opvattingen,levenswijzen en culturen gaat het samenleven niet vanzelf. Dat kanalleen als er bereidheid is je in de ander te verplaatsen, metelkaar open en eerlijk het debat aan te gaan en met respect voor deander je mening te vormen. Het betekent ook verantwoordelijkheidnemen voor je omgeving. Dat is grootstedelijk burgerschap. Alshogeschool heeft de HvA daarin een voorbeeldfunctie.”

Download het 10-puntenplan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK