Kennis cruciale vestigingsvoorwaarde steden

Nieuws | de redactie
1 september 2011 | “Bij toenemende wereldwijde mobiliteit van investeringen en talent is de competitie niet langer een nationale competitie, maar een wereldkampioenschap.” Sijbolt Noorda zei dit tegen premier Rutte over de krachtenbundeling van steden met veel kennisinstellingen. De premier kwam direct met een reactie

De VSNU-voorzitter lichtte het belang van zo’n alliantie zonader toe: “Er is tussen universiteiten en de steden en regio’swaarin ze zijn gevestigd in de loop van de jaren een goedesamenwerking gegroeid. We handelen steeds meer vanuit dezelfdewelbegrepen gezamenlijke lokale belangen. Deze trend lijkt haaks testaan op de trends van globalisering en gemakkelijke wereldwijdecommunicatie en samenwerking. Die tegenstelling is schijn.”

“In werkelijkheid is het juist nu zaak je als universiteiten enkennissteden internationaal te onderscheiden, wereldwijd zichtbaaren aantrekkelijk te zijn, wil je je in de voorhoedes kunnenhandhaven. Bij toenemende wereldwijde mobiliteit vanbedrijfsinvesteringen en van talenten is de competitie niet langereen  nationale competitie, maar een wereldkampioenschap.”

Rutte beaamde het belang van dit besef. Hij wees er wel op, dathet fundamenteel onerzoek in dat verband viavalorisatieactiviteiten nog krachtiger voor de dag zou moetenkunnen komen. Een meer marktgericht houding in die sfeer is daarbehulpzaam bij. Hij wees op een opvallend sucesvolle handelsmissienaar Azië recent, onder meer naar Vietnam. Juist doordat daar ookveel middelgrote en kleinere bedrijven bij waren, was hetsucces ten aanzien van valorisatiesvan kennistoepassingen daarbij groot.

Kennis als vestigingsvoorwaarde

Volgens Noorda is het noodzakelijk om in dtverband een optimale positie en profilering te ontwikkelen,tegelijkertijd is het bundelen van kracht een extra factorgeworden. Noorda gaf daar voorbeelden van uit zijn eigenuniversitaire Umfeld. “Wageningen is een grote naam in de wereldvan voeding en voedsel. Eindhoven een voorbeeld voor innovatievewetenschap achter moderne high tech ontwikkelingen. Rotterdam isEuropees kampioen in klinisch medisch onderzoek. Er zijn weinigplaatsen in de wereld waar op zo hoog niveau aan materiaalonderzoekwordt gedaan als in Groningen. De Nobelprijswinnaars KonstantinNovoselow en Andre Geim waren nooit naar Nijmegen gekomen alsveelbelovende student en jong wetenschappelijk talent wanneer daargeen topfaciliteiten waren geweest en geen internationaalgerenommeerde dynamische onderzoeksgroep.”

“Aantrekkelijk zijn voor de beste jonge talenten uit binnen enbuitenland, dat is één ding,” maar de ontwikkelingen gaan verder.”Wetenschap gebeurt in netwerken en je wilt bij de netwerken horendie er echt toe doen. Waarom kwam Danone naar Utrecht? Vanwege hethoge onderzoeksniveau en omdat ze met Utrecht in de gewensteinternationale netwerken werden opgenomen. Shell had zijn nieuweinternationale researchlab met 1250 mensen niet in Amsterdamgevestigd als het Amsterdamse leefklimaat voor jonge professionalsniet zo goed was geweest.”

We hebben elkaars 06

Noorda wees de MP er op, dat hij als een van de beste weet datde factor kennis als vestigingsfactor dan ook meer dan ooit eendoorslaggevende rol is gaan spelen. “Ik weet dat u als geen anderweet dat de Nederlandse welvaart afhangt van een internationaalsterke positie. En dat daarbij cutting-edge R & D eenstevig concurrentievoordeel is.”

Om die reden maakt “het topsectorenbeleid van minister Verhagenveel enthousiasme los en genereert nieuwe dynamiek. Het zalongetwijfeld ertoe bijdragen dat Nederlandse bedrijven meer in R&D gaan investeren. We zullen dat gaan merken in deuniversiteitssteden en op de science parks. Het zou nog mooier zijnwanneer ook de universiteiten konden rekenen op een stevigefinanciële impuls in innovatiegericht onderzoek. Kwaliteit isessentieel. Bij de beste netwerken horen eveneens. Maar metkrimpende middelen kun je er onvoldoende van profiteren.”

Rutte reageerde verheugd op de steun voor het topsectorenbeleid.Dit kan zich ontwikkelen tot een beleid dat de speerpunten vande innovatieve ontwikkeling van ons land in de wereld sterkzichtbaar weet te maken. De premier gaf fijntjes aan over deactiviteiten van de kennissteden geen nieuwe overlegstructuren tebehoeven. “We hebben elkaars 06” en als een punt aandacht vroeg ofzich een probleem aandiende was hij zelf benaderbaar en dat god ookvoor staatssecretaris Zijlstra.

Meer Science Parks? Dure studentenkotten?

Op sommige aspecten van het ambitiedocument van de kennisstedenkwamen wel al kritische kanttekeningen los, bijvoorbeeld van destudentenbonden. De huurprijs van studentenwoningen moet namelijkomhoog volgens de burgemeesters en het bouwen ervan moet aan minderregels gebonden.

Studentenhuisvesting is één van de voornaamstezaken waar de 12 gemeenten samen met VSNU en HBO-raad dehoeveelheid regels drastisch willen terugbrengen. Zaken als een tehoge parkeernorm, een te eng bestemmingsplan, een te kortevrijstelling om bijvoorbeeld tijdelijk containerwoningen te mogenplaatsen, of een bouwbesluit dat voorkomt dat lege kantoren wordenomgevormd tot studentenwoningen, zorgen vaak voor onnodigevertraging van plannen in deze sfeer.

De uitgesproken wens in het document om sneller voortgang tekunnen maken bij de ontwikkeling van Science Parks is opvallend enniet geheel zonder reden. Eind 2010 bleek uit een onderzoek van BCI nog dat van de55 Science Parks die Nederland kent, slechts 4 zichvolwassen toont. De rest zijn gewoon bedrijventerreinen of nietveel meer dan een idee. Het is daarom interessant te zien welkeplannen er dan nu versnelde ontwikkeling behoeven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK