Meevaller SF verdwijnt in zorg

Nieuws | de redactie
16 september 2011 | Het kabinet zet meevallers in de SF niet in om het hoger onderwijs te versterken. De overschotten bij de beurzen en OV-kaart moeten de gaten van minister Schippers van VWS helpen dichten.

In de Miljoenennota wordt een opvallend beeld geschetst van deontwikkeling van de uitgaven voor de studiefinanciering. Pikantdetail is dat meevallers in 2012/13 niet worden ingezet binnen deuitgavengroep waar zij zich voordoen, het hoger onderwijs. Dat isniet erg gebruikelijk en toont aan dat de nood elders hoog is. Hettoont ook aan, dat het HO relatief ‘gespaard’ was in hetregeerakkoord en het kabinet derhalve niet van zins is extrameevallers ook nog ten goede van de sector te laten komen.

Leenvolume stijgt

Minister De Jager schrijft over de SF-uitgaven onder meer; “Deuitgaven voor de Studiefinanciering nemen over de gehele periodetoe (met uitzondering van 2012). Het toenemend aantal studenten inhet hoger onderwijs werkt door in de uitgaven voor destudiefinanciering. Daarnaast doen studenten gemiddeld een steedsgroter beroep op studieleningen. De ontvangsten bij destudiefinanciering stijgen door hogere renteontvangsten als gevolgvan de toename in het leenvolume.”

“De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont toten met 2013 per saldo een meevaller, daarna worden per saldotegenvallers geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van eenaantal ontwikkelingen. Bij de omzetting van prestatiebeurs in giftworden op grond van de actuele inzichten in het omzettingsritme deeerste jaren meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan integenvallers. Bij de aanvullende beurs is er een lager gebruik daneerder werd geraamd. Daarnaast zijn de renteontvangsten hoger daneerder geraamd. Dit leidt tot een structurele meevaller. Bij deuitgaven voor de OV-studentenkaart doen zich tegenvallersvoor.”

Edith Schippers boekt beurzen in

De feitelijke besomming van de uitgaven levert De Jager dekomende twee begrotingsjaren enige speelruimte op bij de SF. Diezet hij direct in voor pijnlijke gaten die het kabinet in anderebegrotingshoofdstukken moet zien te dichten.

“Op basis van realisatiecijfers wordt bij de studiefinancieringeen structurele meevaller verwacht. Deze verwachte meevaller wordtingezet om het grootste deel van de taakstelling in te vullen dievoortkomt uit tegenvallers in de zorg in 2012 en 2013 en uit eenstructurele tegenvaller door een hogere accresontwikkeling bij hetGemeentefonds/Provinciefonds. Deze taakstellingen zijn verdeeldover de begrotingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK