Overhead-cijfers HO deugen wel

Nieuws | de redactie
26 september 2011 | De cijfers van WO en HBO over hun overhead zijn correct. OCW hanteert deze daarom zelf nu ook.

Staatsecretaris Zijlstra meldt de Kamer, dat berichten als zoude VSNU onjuiste, te lage gegevens naar buiten brengen over de matevan overhead en bureaucratielast binnen het hoger onderwijs nietkloppen. Hij zet in een brief aan de Kamer daarover “graag deonjuiste veronderstelling…..recht”, die bijvoorbeeld deVolkskrant afdrukte.

Brief van OCW aan de Kamer

In zijn brief meldt Zijlstra: “Ten eerste wil ik benadrukken datik mij hard maak voor een vermindering van overhead bij hogeronderwijsinstellingen, zodat de vrijgekomen middelen ingezet kunnenworden voor het primaire proces. In de Strategische Agenda hogeronderwijs, onderzoek en wetenschap, is het terugdringen van deoverhead, waar dit bijdraagt aan het primaire proces, genoemd alseen van de onderwerpen waarover ik prestatieafspraken wil maken metde instellingen voor hoger onderwijs. Dan zal ook een preciezerinzicht in de overhead per instelling moeten ontstaan en demogelijkheden die te reduceren.

Ik heb het artikel ‘Universiteit geeft te lage cijfers overhead’gelezen en ik wil graag de onjuiste veronderstelling hierin, dat deVereniging van Universiteiten (VSNU) te lage cijfers geeft,rechtzetten. Het percentage van 25 procent overhead dat de VSNUmeldt, is gebaseerd op een onderzoek naar de overhead bijuniversiteiten en hogescholen. Dit onderzoek, dat dooronderzoeksbureau Berenschot is uitgevoerd, is gebaseerd op hetaantal fte’s in de primaire processen (onderwijs en onderzoek) pluspersoneel met onderwijs- en onderzoeksondersteuning als taak en hetaantal fte’s in overige functies. Hiervoor is het centraleadministratiesysteem van de universiteiten gebruikt, waarbij eenvertaalslag is gemaakt naar de definitie van zuivere overhead zoalsBerenschot die hanteert.

Sommige functies waren direct toe te wijzen naar overhead in deruime zin of het primaire proces. Waar dat niet direct mogelijk wasis bij de toedeling een door Berenschot onderschreven aannamegedaan. Het verschil met de rapportage die in de Volkskrant wordtgenoemd, komt doordat Berenschot deze nadere toedeling wel heeftgehanteerd en de promovendi niet.

Tenslotte meld ik u dat ik uw verzoek om een onderzoek te latenuitvoeren naar de inzet van middelen in de directeonderwijsuitvoering in het hoger onderwijs aan de Inspectie van hetOnderwijs heb overgebracht. De Inspectie van het Onderwijs heeftmij laten weten, dat zij geen ruimte heeft voor de uitvoering vaneen dergelijk omvangrijk onderzoek zonder dat dit ten koste gaatvan de activiteiten in het lopende jaarwerkplan.

Ik ga nu uit van de definitie van overhead die door Berenschotis gebruikt en in 2007 tussen OCW en de ho-instellingen isovereengekomen, omdat het een duidelijke benadering is metdraagvlak in het veld. Ik heb geen reden aan te nemen dat dezemethode onjuistheden bevat.

Ik constateer dat bij uw Kamer een nadrukkelijke wens leeft omook andere perspectieven op overhead te verkennen. Dit zou kunnenworden opgepakt door het uitvoeren van een onderzoek naar deverschillende definities van het begrip overhead. Op deze wijze ishet mogelijk de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk inzake overheadin het onderwijs in te vullen. Voor dit onderzoek zal ik binnen debegroting een bedrag van maximaal €50.000 moeten vrijmaken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK