PVV prijst ’terrorist’ Terpstra

Nieuws | de redactie
26 september 2011 | Het kan verkeren. Ooit wilde Wilders dat Doekle Terpstra ontslagen werd vanwege verbinding met terrorisme. Nu looft zijn fractie de Inholland-voorman en zijn hogeschool.

In het Kamerdebat over de Strategische Agenda vanstaatssecretaris Zijlstra meldde PVV-woordvoerder Beertema, dat hijhulde wilde brengen aan Inholland en haar interim-voorzitter DoekleTerpstra. Die hadden hun verantwoordelijkheid genomen om in zeermoeilijke tijden een keer ten goede te brengen in de hogeschool.Beertema beval zelfs aan dat studenten juist nu voor een studiealdaar zouden kiezen, want dan weten zij zeker dat er in hunopleiding hard gewerkt wordt aan beter onderwijs.

Prealabele repressie

Deze uitlatingen zijn even hartverwarmend als opmerkelijk. Nogzeer onlangs stelde deze zelfde Beertema het kabinet eenreeks vragen over berichten dat de hogeschool onder de afsprakenmet het kabinet heen zou proberen uit te komen. “Deelt u de meningdat het ongepast is dat een raad van toezicht probeert te ontkomenaan een afspraak met een bewindspersoon? Zo nee, waarom niet?” waseen van de punten die hij aan OCW voorlegde. Ook wilde de PVV wetenof de bewindsman “net als een voormalig bestuurder geschokt [is]over de inhoud van de documenten en deelt u zijn mening dat ditaantoont dat deze raad [van Toezicht] op oude voet verdergaat?”

Halbe Zijlstra maakte toen gehakt van de veronderstellingen en suggestiesdie in deze vragen lagen besloten. De PVV wilde toen bovendien alvan te voren weten “welke maatregelen bent u van plan te treffenindien de afspraak toch niet wordt nagekomen?” OCW ging niet inop zulke prealabele repressie. “Ik heb geen reden teveronderstellen dat het College van Bestuur van Inholland zijnafspraken op dit punt niet nakomt.”

Doekle de Hamas-terrorist?

Nu is de PVV 180 graden gedraaid. De hulde voorTerpstra persoonlijk heeft nog een pikanterie. Nog in 2009eist partijlid en -voorman Wilders dat deze ontslagen zou wordenals lid van de Raad van Toezicht van de publieke omroep. Hij zoueen terroristische actie hebben geholpen. Het kabinetBalkenende zag “geen aanleiding de heer Terpstra inverband te brengen met terrorisme.”

De PVV dacht daar anders over. Doekle Terpstra werdverdacht van het mede organiseren en financieren van eendemonstratie tegen Israel, “waarbij Hamas- en Hezbollahvlaggenwerden getoond en waar werd opgeroepen tot een intifada.”

De bewindslieden meldden de Kamer dat de ICCO, waarvanTerpstra preses was, geen verbinding had met de organisatoren.Ook de gedachte dat “het eventuele aanblijven van de heerTerpstra in de raad van toezicht nog meer voer zal geven aan desterk levende gedachte dat de publieke omroep een linkse club is,”gaf geen voedsel aan nadere gedachten bij het kabinet. Het antwoordop deze suggestie was “Nee”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK