R&D Leiden goed voor economie

Nieuws | de redactie
27 september 2011 | Leiden wilde het weten. Levert hun R&D nou echt zo veel op voor een slimme economie? Uitkomst: beleg in Leiden! Elke euro geïnvesteerd in onderzoek daar komt bijna viermaal terug. En het zorgt voor 18.000 banen.

Investeren in het Leiden Bio Science Park met het LUMC en deLeidse universiteit – maar ook de Hogeschool leiden en vele slimmebedrijfjes – doet de Nederlandse economie goed. € 456 miljoen enruim 6.000 banen zijn het resultaat. Het onderzoek hiernaar hadbetrekking op 2010. In dat jaar besteedden het LUMC en deuniversiteit samen ruim € 337 miljoen aan onderzoek. Wat leverdedit op?

Banen en fikse multiplier

Dit onderzoek en de bedrijfsmatige exploitatie daarvan bieden deNederlandse economie een bruto toegevoegde waarde van € 1,3miljard. Oftewel een multiplier-effect van een factor 3,9. Gerekendin termen van werkgelegenheid, zorgde het wetenschappelijkonderzoek direct en indirect voor ca.18.000 banen in Leiden,Zuid-Holland en Nederland samen.

Andere effecten van het onderzoek treden bovendien op bij deleveranciers, de bestedingen van salarissen van Nederlandseresearchers, buitenlandse promovendi en post-docs en investeringenin onderzoekslaboratoria bij de kennisinstellingen zelf. Uit hetrapport blijkt bijvoorbeeld dat 41% van de researchers en 51% vande buitenlandse promovendi en post-docs woonachtig zijn in Leiden.Zij versterken daarmee de economische kracht van stad en regio nogeens.

Dat is ook in andere aspecten merkbaar. De voorbije 25 jaar isongeveer 355.000 m2 aan kantoren en laboratoria gebouwd op hetScience Park.  Per jaar werd zo ongeveer 38 miljoen euro invastgoed geïnvesteerd. Hierdoor heeft het park ook een grote impactop de bouw, in werkgelegenheid en bij toeleveranciers van debouw.

Vier soorten impact

De onderzoekers namen de economische effecten van vier soortenactiviteiten onder de loep:

1] De impact van het wetenschappelijk onderzoek zelf. Ditleverde de Nederlandse economie ruim 700 miljoen euro en 9.000banen op.

2] De impact van investeringen in een goede infrastructuur enomgeving voor bedrijven. In Leiden betekent dit vooral:investeringen in het Leiden Bio Science Park. Dit leverde deNederlandse economie 456 miljoen euro en ruim 6.000 banen op.

3] De impact van valorisatie van onderzoek zoals inkomsten uitlicenties en spin-offs: 140 miljoen euro en bijna 2.000 banen inNederland.

4] Overige impact, bijvoorbeeld als gevolg van toerisme,congresbezoek en musea zorgde voor 9 miljoen euro en 134 banen inNederland.

Toekomst biedt perspectief

Het rapport laat verschillende scenario’s zien, waarin blijktdat een toename of afname in onderzoeksinvestering ofexploitatie-efficiëntie een direct effect heeft op de(kwantitatieve) economische impact. Verwacht wordt dat wanneer deexploitatie-efficiëntie toeneemt in dezelfde mate als de afgelopenjaren, de economische impact zal stijgen met €200 mln, een stijgingvan 15% ten opzichte van de huidige situatie.

Als daarnaast de onderzoeksinvestering ook nog eens met 5%toeneemt, is de verwachting dat een stijging van €270 mln behaaldkan worden. Wanneer alleen de onderzoeksinvestering met 5% toeneemten de exploitatie-efficiency gelijk blijft, is de stijging inimpact slechts 5%. Een afname van 5% in onderzoeksgelden zal ertoeleiden dat de economische impact met 7% zal dalen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK