Thom de Graaf voorzitter HBO-raad

Nieuws | de redactie
26 september 2011 | Thom de Graaf wordt de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij volgt daarmee opnieuw Guusje ter Horst op. eerst als burgemeester van Nijmegen en nu nadat zij tijdelijk inviel voor de naar Inholland overgestapte Doekle Terpstra.

De opdracht van het nieuwe hogescholenboegbeeld is nieteenvoudig. De baan aan de Prinsessegracht in Den Haag is ‘een echteuitdaging’. De profielschets bij de werving van de Ter Horstsopvolger was daarover opmerkelijk eerlijk en onopgesmukt geformuleerd.

Zelfkritisch vermogen en passie 

“Het langere termijn perspectief voor het HBO wordt gevormd doorhet uitgangspunt dat in het HBO onderwijs, onderzoek enkennisvalorisatie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en datdus die verbinding uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van desector is.

Op dit moment bevindt de HBO sector zich echter in eenonstuimige periode. De uitdaging voor iedereen in de sector is omop korte termijn te werken aan herstel van vertrouwen in dekwaliteit van het HBO, maar daarnaast nadrukkelijk het langeretermijn perspectief voor ogen te houden. Specifieke omstandighedenkunnen er dus toe leiden dat korte termijn prioriteiten door ledenvan de vereniging anders gedefinieerd (moeten) worden, bijvoorbeeldin het kader van het herstel van het vertrouwen in de kwaliteit vanhet bacheloronderwijs.

De afgelopen periode heeft geleerd dat het zelfkritisch vermogenvan de HBO-raad als vereniging versterking behoeft. De nieuwevoorzitter dient deze zelfkritiek te faciliteren vanuit erkendgezag en bewezen kennis. Bindend vermogen is hierbij essentieelmaar ook de durf om te confronteren.”

De benomingscommissie van de HBO-raad stelt dat zij de nuvoorgedragen nieuwe voorman heeft leren kennen als iemand “diestrategisch denkt, vanuit uitgebreide bestuurlijke ervaring. Hijgeeft blijk van visie op de rol van het hoger beroepsonderwijs inde samenleving. Hij spreekt met passie over het belang vanonderwijs, onderzoek en innovatie. Hij is goed in staat regie tevoeren over belangrijke processen in de vereniging. Met zijninnemende persoonlijkheid is hij bij uitstek iemand dieverbindt.”

Kennissteden met ambitie

Als burgemeester van Nijmegen heeft De Graaf nog onlangs aanpremier Rutte een ‘ambitiedocument’ overhandigd namens de gemeentenmet een universiteit. Daarin schetsten zij hoe cruciaal het hogeronderwijs is voor economische bloei en cultureel en sociaalwelbevinden van hun steden als kenniscentra. U leest hier meer over deze ambities en datdocument.

De Graaf was Kamerlid, fractieleider, minister, vice premier enlijsttrekker voor D66. Befaamd was hij als woordvoerder voorstaatkundige hervormingen en modernisering van de monarchie. Toenhij als vice premier onder Jan Peter Balkenende in 2005 degewenste hervormingen niet to stand wist te brengen, trad hij afals bewindsman.

Als burgemeester van Nijmegen volgde hij Guusje ter Horst op,als ook indirect zijn eigen vader. In zijn werkzaam leven is hij opBinnenlandse Zaken ook nog een tijdlang plaatsvervangend directeurPolitie geweest.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK