Wereldgeschiedenis moet herschreven worden

Nieuws | de redactie
29 september 2011 | De Aboriginals kwamen veel eerder uit Afrika in de outback aan dan 'onze' voorouders hier in Europa. Al zo’n 70.000 jaar geleden begon hun trektocht. De wereldgeschiedenis moet op dat punt herschreven worden, met dank aan genoom-onderzoek bij het LUMC.

De Aboriginals blijken de directe afstammelingen van de eerstemensen die ongeveer 50.000 jaar geleden op het Australischecontinent arriveerden. Genoomonderzoek door een groepinternationale wetenschappers, onder wie prof. Peter de Knijff vanhet Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dezeingrijpende conclusie over de historie van de menselijke soortmogelijk gemaakt. De resultaten, die gepubliceerd worden inScience, vragen om een nieuwe blik op en interpretatie van dewereldgeschiedenis.

Genoom uit oude haarlok

Begin twintigste eeuw schonk een Aboriginal-man uit deGoldfields-regio in West-Australië een haarlok aan een Britseantropoloog. Nu, een eeuw later, hebben onderzoekers het DNA uitdeze haren geïsoleerd om het genoom van de eerste Australiërs teontrafelen en zo meer licht te werpen op de vroege verspreiding vande moderne mens over onze planeet. Het genoom, dat geen invloedenvan moderne Europese Australiërs bleek te bevatten, laat zien datde voorouders van de Aboriginal-man tussen 75.000 en 64.000 jaargeleden afgesplitst moeten zijn van andere menselijke volkeren.

Professor Eske Willerslev van de Universiteit van Kopenhagen,die de studie leidde, legt uit: “Australische Aboriginals stammenaf van de eerste menselijke ontdekkingsreizigers. Terwijl devoorouders van de Europeanen en Aziaten nog ergens in Afrika of hetMidden-Oosten zaten, verspreidden de voorouders van de AustralischeAboriginals zich vlot.”

Eerste echte wereldreizigers

De Australische oerinwoners waren dus de eerste echtewereldreizigers en Columbussen avant la lettre. “Als eerste modernemensen doorkruisten ze onbekend terrein in Azië en stakenuiteindelijk de zee over naar Australië. Het was eenverbazingwekkende reis die uitzonderlijke overlevingstechnieken enmoed geëist moet hebben.”

Het onderzoek toont aan dat de Australische Aboriginals, alsenige bevolkingsgroep buiten Afrika, de langste relatie hebben methet land waarop ze vandaag de dag leven. Dit onderzoek vond plaatsmet toestemming van de Goldfields Land and Sea Council, deorganisatie die de traditionele Aboriginal eigenaars representeertvoor deze regio.

De geschiedenis van de Aboriginals speelt een hoofdrol bij hetreconstrueren van de verspreiding van de eerste mensen vanuitAfrika. Er was al archeologisch bewijs dat de moderne mens ongeveer50.000 jaar in Australië aanwezig is, maar deze studie werpt eennieuw licht op hoe hij daar terechtkwam.

Tot nu toe ging men er veelal vanuit dat alle moderne mensenafstammen van één enkele out-of-Africa-migratiegolf richtingEuropa, Azië en Australië. Dit nieuwe onderzoek suggereert echterdat de voorouders van de Australische Aboriginals al eerder vandeze Afrikaanse emigranten zijn afgesplitst, en dat ze zich op wegnaar Australië nauwelijks vermengd hebben met de vroegeAziaten.

Ook nieuw zicht opHimalaya-volk  

Prof. Peter de Knijff (LUMC) was medeverantwoordelijk voor deinterpretatie van de resultaten van het mitochondriaal-DNA- enY-chromosoomonderzoek voor de gehele studie. “Daarnaast hebben wekostbaar materiaal aangedragen van de Kusunda, een volk dat leeftin de Himalaya”, vertelt De Knijff. “Vanwege hun unieke taal en hunjagers-verzamelaarscultuur zouden zij mogelijk afstammen van dieeerste out-of-Africa-golf. Maar uit onze DNA-analyses blijkt dat zegenetisch niet te onderscheiden zijn van hun Nepalese buren.”

Het onderzoek heeft grote consequenties voor het inzicht in ende geschiedkundige interpretaties van de verspreiding van onzevoorouders over de aarde. En voor de omgang met menselijke restenen het genoom. Tot nu toe zijn oude menselijke genomen alleenverkregen vanuit haar dat in bevroren toestand bewaard isgebleven.

De onderzoekers hebben nu aangetoond dat ook haar dat in veelminder ideale omstandigheden bewaard is, gebruikt kan worden voorgenoomonderzoek, zonder risico van vervuiling met modern menselijkmateriaal. Met behulp van museumcollecties kunnen onderzoekers nude genetische geschiedenis van vele inheemse volkeren wereldwijdgaan bestuderen, zelfs wanneer die volkeren zich recentelijkverplaatst of genetisch vermengd hebben.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK