Engelstalig HO vereist visie en strenge normen

Nieuws | de redactie
12 oktober 2011 | Steeds meer HO is in het Engels. Deze opleidingen in HBO en WO moeten aan strengere kwaliteitseisen voldoen. Dat adviseert de Onderwijsraad aan de Eerste Kamer. Internationale studenten moeten bovendien in de gelegenheid worden gesteld zich het Nederlands eigen te maken.

Opleidingen in het hoger onderwijs kiezen steeds vaker voorEngelstalig onderwijs. Dit heeft te maken met de toegenomenmobiliteit van studenten en met de eisen van de arbeidsmarkt.”Bevorder, handhaaf en bewaak de kwaliteit van het onderwijs”,stelt de Onderwijsraad.  Zo moeten docenten de taalaantoonbaar goed beheersen en moeten studenten kunnen laten ziendat zij in staat zijn het onderwijs op niveau te volgen.

Band met Nederland versterken

Voor internationale studenten die naar Nederland komen is eenband met het land waar zij gaan studeren echter ook van grootbelang. “Buitenlandse studenten en docenten die langer dan een jaarin Nederland hoger onderwijs volgen of geven, zouden voldoendegelegenheid moeten krijgen om zich de Nederlandse taal en cultuureigen te maken”, stelt de Raad dan ook.

Instellingen dienen deze band te bevorderen bijvoorbeeld doorkennismakingsprogramma’s in de vorm van een ‘summerschool’.Sterkere verbondenheid met de samenleving kan leiden tot eenverhoogde inzet voor de Nederlandse (kennis)economie, aldus deOnderwijsraad.

Internationalisering van het onderwijs

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke rol te vervullen inhet versterken van de taalvaardigheid van zijn studenten. Zo magvan hoger opgeleiden worden verwacht dat zij beschikken overuitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in deNederlandse taal. Tegelijkertijd vindt in het hoger onderwijsinternationalisering plaats, en neemt daarmee de aandacht voorvreemde talen toe.

In de bachelor en in de master worden steeds vaker (delen van)opleidingen in een vreemde taal verzorgd. Vaak is dat Engels, maarin grensgebieden soms ook Duits of Frans. Dit kan een aanzuigendewerking hebben op nieuwe studenten. In dat kader adviseert de raadde overheid met andere landen afspraken te maken over eengezamenlijk financieringsstelsel.

Onderwijsinstellingen moeten een heldere visie op hun taalbeleidontwikkelen om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken voor detaal waarin opleidingen, of delen daarvan, worden verzorgd. Dezekeuze kan voor de bachelor anders uitvallen dan voor de master, envoor opleidingen in het hoger beroepsonderwijs anders dan vooruniversitaire opleidingen. Het is belangrijk dat instellingen hunafwegingen helder communiceren zodat studenten bewuster kunnenkiezen tussen opleidingen.

Het volledige rapport ‘Weloverwogen gebruik van Engels in hethoger onderwijs’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK