Heibel HBO-raad PVV

Nieuws | de redactie
7 oktober 2011 | Verwijten vliegen heen en weer. Thom de Graaf zou profiteren van "nepotisme". De PVV slaakt "loze beschuldigingen". Het is bal tussen de HBO-koepel en de partij van Wilders.

Binnen de PVV wordt de benoeming van de burgemeester vanNijmegen tot voorzitter van de HBO-raad als een bewijsgepresenteerd van de machtsgreep van een hermetisch gesloten elitedie door “brutaal nepotisme” het hoger onderwijs in de tanghoudt.

Hoe klef kan het worden?

Het Kamerlid Beertema bracht hierover naar voren: “De zoon vande benoemde burgemeester van Nijmegen, die toevalligerwijs ook zelfwerd benoemd tot burgemeester van Nijmegen, is plots benoemd totvoorzitter van de HBO-raad, en is daarmee de opvolger van zijnvoorganger als burgemeester van Nijmegen. Hoe klef kan het worden?Hoeveel brutaal nepotisme kunnen we verdragen?”

Overigens is bij de aanwijzing van Thom de Graaf feitelijk nieteen zaak van nepotisme. Er is immers niet sprake van een doorgevenvan functies binnen dezelfde familie of stamverwantschap. De vadervan Thom de Graaf heeft nooit een functie bij de HBO-raad gehad.Bovendien was deze allerminst een representant van de linkseelite. Hij was burgervader namens de Katholieke Volkspartij (KVP)één van de voorgangers van het CDA, nu gedoogpartner van dePVV.

Reactie HBO-raad

De HBO-raad voelt zich geroepen hier op te reageren. Dehogescholenkoepel verklaart over de uitlatingen van de PVV:

“Het feit dat die positie (van voorzitter van de HBO-raad)vacant zou komen (na het plotselinge vertrek van Doekle Terpstra ende waarneming gedurende één jaar door Guusje ter Horst) was vanalgemene bekendheid. Het profiel waarmee werd geworven is in deopenbaarheid gebracht op de website van het selectiebureau dat devereniging heeft ingeschakeld.

De ledenvergadering van de vereniging die deze voorzitter indienst neemt (het is geen overheidsfunctie) heeft zelf een bredebenoemingsadviescommissie samengesteld, die een longlist vankandidaten heeft beoordeeld en daarna meerdere kandidaten ontvingvoor gesprek. De voordracht die daaruit voortvloeide is door hetcomplete bestuur beoordeeld en daarna aan de voltalligeledenvergadering voorgelegd. De procedure voldoet daarmee aan zwareeisen voor democratische besluitvorming.

Het hoger beroepsonderwijs vervult een belangrijkemaatschappelijke taak en het voorzitterschap van deze vereniging isdaarmee ook een publieke functie. De HBO-raad verwerpt de lozebeschuldigingen die de persoon kunnen beschadigen, die dezeverantwoordelijkheid op zich neemt.”

Niet uitgesloten kan worden dat de PVV gelet op haar eigeninterne organisatie de werkwijze en procedures binnen eenvereniging met leden en een bestuur, zoals die bij de HBO-raad aande orde is, in de praktijk zelf niet kent. Dat zou de reden van hetnepotisme-misverstand kunnen zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK