Nachtdienst slecht voor relatie

Nieuws | de redactie
25 oktober 2011 | Een 9 tot 5 baan is nog steeds het meest heilzaam voor een gezonde relatie. In Nederland werkt in 1 op de 4 gezinnen iemand buiten reguliere 'kantoortijd'. VU-promovendus Kadri Täht laat zien, dat zij een verhoogd risico lopen op een slechtere relatie. En dat kan zelfs tot scheiding leiden.

Werken op onregelmatige tijden heeft vaak te maken met de aardvan de baan, maar soms kiezen mensen ervoor vanwege de zorg voorkinderen. Als één van de partners buiten standaard arbeidstijdenwerk, komt er meer tijd voor kinderen vrij, in het bijzonder voorvaders. Deze winst gaat echter ten koste van de tijd die de ouderssamen hebben en zetten zodoende de relatie onder druk.

Onregelmatige werktijden risico 

Zorg voor de kinderen is natuurlijk niet de enige reden om oponregelmatige tijden te werken. Er zijn ook genoeg gezinnen metafwijkende werkschema’s als gevolg van beroepsmatige redenen. Ookvoor hen is het risico op relatieproblemen groter dan bij gezinnendie niet met onregelmatige werktijden kampen. 

In de Verenigde Staten was uit onderzoek al gebleken datonregelmatige kantoortijden relaties onder druk zetten. Kadri Tähtheeft deze resultaten nu ook in ons land onderzocht en promoveertop 27 november aan de  Faculteit der Sociale Wetenschappen vande VU hierop.

Natuurlijk zijn de VS en Nederland lang niet in alleopzichten hetzelfde wat betreft niet-standaard arbeidstijd. In deVS is avond-, nacht- en weekendwerk veel sterker verbonden aanbanen die wat betreft beloning en status niet zo aantrekkelijkzijn, terwijl ook de financiële compensatie geringer is dan inNederland. Verder zijn er in ons land veel meer mogelijkheden om indeeltijd te werken en juist dit blijkt een goede manier te zijn omde gevolgen van niet-standaard arbeidstijd op te vangen. 

‘Amerikaanse toestanden’

Verdere deregulatie van werktijden zou ook in ons land totAmerikaanse toestanden kunnen leiden. Men moet zich bewust zijn vande gevaren voor werknemers en hun gezinnen bij de keuze voorhet werk in afwijkende schema’s. Täht denkt dat de VS een goedvoorbeeld is van hoe ver dingen kunnen gaan of waar de gevarenzijn. 

“Belangrijk is dat mensen de keuze hebben om het een of hetander te kiezen en ook de middelen om zich te beschermen tegen demogelijke negatieve gevolgen. Zoals parttime werk, loon / rusttijdcompensatie, controle over de uren, de voorspelbaarheid van deuren, consulting enzovoorts.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK