OCW: UU-benoeming volgens boekje

Nieuws | de redactie
27 oktober 2011 | Heeft een OCW-bewindsman de exclusieve bevoegdheid om HO-bestuurders te benoemen? Halbe Zijlstra vindt van wel. De benoeming van Jan van Zanen in de Raad van Toezicht van de UU is dan ook volgens de regels verlopen laat Zijlstra weten in antwoord op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP)

De benoeming van Jan van Zanen als RvT’er in Utrecht leidde totonenigheid in de raad. Zo stapte voorzitter Rien Meijerink op omdatdeze zich niet kon vinden in de benoeming van Van Zanen die net alsHalbe Zijlstra lid is van de VVD.

Extra controlemechanisme

Reden voor SP-Kamerlid en HO-woordvoerder Jasper van Dijk omKamervragen te stellen over de gang van zaken rond de benoeming vanCvB’ers en RvT’ers in het hoger onderwijs. Halbe Zijlstra vindtechter dat er niets aan de hand is met de benoemingsprocedure. “Hetzijn dezelfde criteria die door mijn voorgangers zijn gehanteerd;in dit opzicht is er dus geen sprake van een koerswijziging.”

Zijlstra geeft wel toe, middels de mogelijkheid totsollicitatiegesprekken, een extra controlemechanisme te hebbeningevoerd om als OCW-bewindsman meer zicht te krijgen op degeschiktheid van mogelijke kandidaten. De onderbouwing voor dekeuze hoeft, anders dan de SP wenst, volgens Zijlstra niet openbaarte worden gemaakt. “het gaat hier om een procedure die tenprincipale vertrouwelijk moet zijn om te voorkomen dat kandidatenbeschadigd worden indien een benoeming geen doorgang zouvinden.”

Invloed op UvA-procedure

In het uitgebreide antwoord op de vragen van Jasper  vanDijk gaat Zijlstra ook in op de procedure bij de UvA waar formateur Koos van der Steenhovenmomenteel op zoek is naar kandidaten. “In algemene zin moet hetgaan om personen met ervaring in topfuncties in het openbaarbestuur, dan wel de publieke sector, het bedrijfsleven enorganisaties in andere maatschappelijke sectoren, met enigeaffiniteit met universitaire instellingen en/of het universitairemilieu.”

“Bij benoemingen wordt ook rekening gehouden met binnen de raadaanwezige of ontbrekende competenties die van belang zijn voor eengoede taakvervulling; daarbij valt te denken aan deskundigheid opfinancieel, juridisch en bestuurlijk gebied en kennis van hetfunctioneren van een grote kennisinstelling. Uiteraard gaat het ookom kandidaten die een goede reputatie genieten.”

Volgens Halbe Zijlstra is er in de benoemingsprocedure, andersdan de mogelijkheid tot sollicitatiegesprekken, niets veranderd tenopzichte van de oorspronkelijke OCW-koers. Daarmee neemt Zijlstraafstand van de insinuatie dat de benoeming van Van Zanen eenpolitieke afweging is geweest. Het blijft dus afwachten of Zijlstrade 10 namen die ScienceGuide opperde voorin CvB’s en RvT’s nog in overweging neemt.

U leest de antwoorden van Halbe Zijlstra op de Kamervragen vanJasper van Dijk hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK