Stofkam, selectie, salaris

Nieuws | de redactie
13 oktober 2011 | “Organisaties zitten dichterbij een Inholland-crisis dan ze zelf denken.” Doekle Terpstra waarschuwt zijn HBO-collega’s. Schaalvergroting geeft druk op de onderwijskwaliteit en centrale diensten maken de dienst uit. Ron Bormans (HAN) betwijfelt de stoere woorden van veel HBO-collega’s niettemin.

In het Foliadebat op de HvA met collega’s Jet Bussemaker (HvA),Marcel Wintels (Fontys) en Ron Bormans (HAN) was Terpstra opvallendscherp over wat hij het afgelopen jaar had ervaren bij Inholland.”Op dit moment maken de diensten de dienst uit en het onderwijsvolgt. We moeten weer een echte onderwijsinstelling worden.”

Terpstra die zelf na dit jaar zal vertrekken bij Inhollandstelde dat zijn opvolger zich “dienstbaar moet gaan opstellen tenaanzien van het onderwijs” en begrip moet hebben van de logistiekvan het onderwijsproces en wat er bij een hogeschool gebeurt. Ookin de Raad van Toezicht moet deze kennis aanwezig zijn.

Selectie is wel heel stoere praat

Profilering en prestatieafspraken gemaakt met OCW vormen volgensTerpstra de belangrijkste uitdagingen voor Inholland, evenals hoeom te gaan met de studentenaantallen. “Willen wij nog gaan voorgroei omwille van de groei? Nee. We moeten selectiever worden inhet toelaten en zullen dus ook studenten nee verkopen.”

Over het punt van selectie waren de aanwezige bestuurders hetniet eens. Zo laakte Ron Bormans de ‘stoere taal’ die er door zijncollega’s werd gebruikt. “Het was dertig jaar lang een taboe om tespreken over selectie in het hoger onderwijs. Nu het geagendeerdis, wordt er opeens wel heel stoer over gesproken,” reageerdeBormans op plannen van met name de HvA en Inholland om het aantalnieuwe studenten in te perken.

Stofkam door opleidingen

Wat HAN-voorzitter Bormans betreft mag er wel kritisch gekekenworden naar het opleidingsaanbod, de grote variëteit van vaak sterkverwante of gelijksoortige vormen die het HBO in de markt zet. Dooreen ‘stofkam’ door het aanbod te halen zou dit volgens hem met 15%kunnen worden teruggebracht. Jet Bussemaker (HvA-rector )verteldedat zij bij haar recente aantreden in het HBO moest vaststellen,dat er in de afgelopen jaren 17 nieuwe opleidingen bij warengekomen terwijl er geen één was gesloten. “Dat is een verkeerdsignaal. Het is heel moeilijk om iets waar docenten zich iedere dagvoor inzetten ineens stop te zetten, maar die keuze moet je somswel durven maken.”

Wel waarschuwt Bormans dat de even noodzakelijke regiofunctievan een hogeschool niet moet gaan lijden onder de roep om minderopleidingsaanbod en de daaraan ten onrechte direct gekoppelde’profilering’. Hij schaart zich daarin achter Rotterdam-voorzitterJasper Tuytel die eerder al stelde dat een grote hogeschool zeker moetdoen aan profilering, maar dat het streven daarnaa niet eenassortimentsdiscussie moet worden.  

“De HBO-student moet werken, gemiddeld 15 uur, anders kan hij destudie en zijn levensonderhoud niet financieren. De regio is zijnomgeving, zijn baantje, zijn sport, sociaal leven. Hij is dus sterkregionaal gebonden. Ook dat moet je in je aanbod bewust meenemen”,stelt Tuytel.

Schaal en salaris

De aanwezige politici deden tot slot nog een duit in het zakjedoor zowel de massaliteit van hogescholen als de hoeveelheid aanoverheadkosten aan de kaak te stellen. Fontys-voorzitter Wintelsriposteerde de kritiek op Fontys met haar 40.000 studenten, doorzijn hogeschool te schetsen als een vloot in plaats vanmammoettanker. “Studenten geven aan dat ze binnen hun opleidingiedereen kennen.”

Vanuit de zaal klonk kritiek op de bezoldiging van bestuurders,waarbij de vier collegevoorzitters er niet aan ontkwamen hun eigenjaarsalaris ter sprake te brengen. “Een onzindiscussie”, vond RonBormans die aangaf dat de normen hiervoor in samenspraak met hetkabinet waren gesteld. Niettemin bekende Marcel Wintels bekennendat zijn salaris boven de nu gestelde norm lag. Maar datinkomen was al vastgesteld voor deze normering wasingevoerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK