Symbiose bank en politiek

Nieuws | de redactie
28 oktober 2011 | De mondiale crisis laat zien dat de regulering van financiële markten tekort schiet. Jasper Blom van de UvA promoveert op een zeer kritische analyse van hoe de banken hierin opereren

Centrale bankiers en ministers van financiën hebben problemenmet het inperken van de risico’s van mondiale financiële markten.Blom onderzocht hoe de regulering op internationaal niveau totstand komt en welke invloed dat heeft op het financiële systeem.Hij keek daartoe naar de relatie tussen de ontwikkeling vanmondiale financiële markten en de onderhandelingen over hunregulering.

Twee kanten van medaille

Blom deed dit aan de hand van twee beleidsterreinen: hettoezicht op banken en het oplossen van soevereine schuldencrises.Uit zijn onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen in de markt en deontwikkelingen op het gebied van regulering twee zijden vandezelfde medaille zijn.

Veranderingen in de markt vinden niet ‘spontaan’ plaats, maarzijn grotendeels het gevolg van regulering. Omgekeerd wordt deonderhandelingspositie van degenen betrokken bij de formulering vanregulering bepaald door ontwikkelingen in de markt.

Deze symbiose tussen ‘markten’ en ‘politiek’ verklaart volgensBlom voor een belangrijk deel de grote rol die banken spelen in hetbeleid. Tegelijkertijd heeft deze grote rol er mede voor gezorgddat de regulering van financiële markten tekort geschoten is. Blomsaanbeveling is daarom dat in de onderhandelingen meer ruimte zoumoeten zijn voor de stem van andere belanghebbenden dan uitsluitenddie van de financiële sector. Hij promoveert op 11 novemberhierop.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK