Uitdaging, maar niet ten koste van alles

Nieuws | de redactie
21 oktober 2011 | Meer hoogleraren in het eerste jaar, hogere eisen aan studenten en docenten die zichzelf moeten blijven ontwikkelen. Tijdens een brainstormsessie met oud-Haagse Hogeschool-voorzitter Pim Breebaart, het ISO en studenten, kwamen veel verbeterpunten voor WO en HBO aan bod.

Het Nationaal Hoger Onderwijs Congres (NHOC) dat op 29 en 30november in Rotterdam wordt gehouden, wil nadrukkelijk ook vanstudenten horen wat zij verstaan onder goed en inspirerend hogeronderwijs. Wat verwachten zij, maar ook, wat vinden zij dat er vanhen verwacht mag worden? Studenten van HvA, UU en HU kwamen daarombijeen om over deze kwesties in discussie te gaan.

Twee geluiden

“Ik herken me in niets, op het University College is het echtcompleet het tegenovergestelde van wat ik hier hoor”, verbaastViola Salemans zich aan het begin van het gesprek over de kritiekop het onderwijs. Te weinig contacturen, massale colleges, weinigbegeleiding en een laag niveau van de vakken. De studie voldoet, zozien een aantal studenten, niet aan de verwachtingen die voorafworden geschapen.

De kritiek op het onderwijs is dus niet unaniem. Bij LiberalArts en Sciences, Bestuur en Organisatie en dus vooral op hetUniversity College is men zeer tevreden. “Het vrije pakket was heelerg leuk. Ik heb een brede interesse en ik heb ook precies gekregenwat ik er van had verwacht”, zegt Guido van Seeters die na eenBachelor Liberal Arts nu aan zijn Master Sociologie isbegonnen.

Betrokkenheid vergroten

De voorlichting die aankomend studenten krijgen mag volgens destudenten wel wat eerlijker. Klinkende teksten in brochures diesoms zelfs feitelijke onjuistheden bevatten over hoe de studie eruit ziet. “Studeren is nou eenmaal niet altijd leuk, dat vergetenze er bij te melden. Bovendien mag er ook wel eerlijk gesprokenworden over de arbeidskansen”, vindt Maud Verlinde.

Het is niet altijd leuk wat er moet gebeuren tijdens de studie,maar hoe zorg je er dan toch voor dat studenten niet afhaken enzich toch uitgedaagd voelen? Fysieke betrokkenheid bij de studie iseen belangrijk punt, daar zijn de aanwezigen het over een. Guido:”Op die manier krijg je het gevoel dat je er bij hoort en ga je jeook verantwoordelijk voelen.”

Marleen Dijkhoff voelt deze betrokkenheid zeker bij haar studiebestuur- en organisatiewetenschappen. “Op een gegeven moment ken jezelfs de conciërge! Het gaat er om dat je je niet een nummer voeltop je opleiding.” Tessa Timmermans van het ISO, volgt dezelfdestudie en beaamt dit. “Vanaf dag één maak je echt deel uit van deopleiding, dat is heel belangrijk.”

Fysieke betrokkenheid is één ding. In het gesprek volgt nog eenscala aan mogelijkheden om het onderwijs meer uitdagend te maken.Binding met de praktijk, extra informatie buiten het curriculum enmeer contacturen kunnen voor uitdaging zorgen en zo ook debetrokkenheid vergroten. Toch vraagt Viola zich af: “Moet je ze welallemaal willen uitdagen? Sommigen zullen ook zoiets hebben vanzoveel werk, laat maar zitten.”

Niet ten koste van alles

De aanwezige studenten willen over het algemeen graag uitgedaagdworden en sommigen vinden deze uitdaging ook direct in hun studieof in andere activiteiten naast het studeren. Maar wat mag eenuniversiteit of hogeschool eigenlijk van hen eisen? Maud Verlinde:”Een zes haal je vaak al als je je boek naast je kussen hebtliggen, dat mag best wat pittiger.”

Tessa Timmermans vindt dat de eisen wel omhoog mogen. Eenaanwezigheidsplicht voor colleges, een hoger verplicht aan puntendat gehaald moet worden in het eerste jaar. Die visie wordtaarzelend ontvangen in de groep. Het idee van 40 uur echt aan jestudie besteden zien de meesten niet zitten. “Je bent toch student,je wilt je ook ontplooien naast je studie”, vindt Viola. Bovendienmoet er ook gewerkt worden om de studie te bekostigen.

De discussie over uitdagend onderwijs komt daarmee in eenparadox terecht. Enerzijds is er de roep om verdiepend en uitdagendonderwijs, maar deze uitdaging mag niet de ruimte die studentenzich veroorloven om hun studie te bekostigen en zich naast hunstudie te ontplooien. Werkgevers verwachten immers ook van je datje iets naast je studie hebt gedaan, zo is de teneur.

Inspireren en verdiepen

Uitdaging in het onderwijs moet dan ook gevonden in debevlogenheid van het docentenkorps en de mogelijkheden die wordengeboden naar eigen initiatief verdieping te zoeken in de studie.”Hoogleraren moeten gelijk in het eerste jaar worden ingezet en danook actief in het onderwijsprogramma,” vindt Tessa Timmermans.

“Ze moeten ook meer afwijken van de gebaande paden en devaardigheden die ze in hun loopbaan hebben opgedaan ook meerinbrengen in het programma, dat is inspirerend onderwijs.”

Guido van Seeteren vult aan: “Ze mogen ook best wat meer van huneigen onderzoek laten zien, want je merkt dat ze als het daar overgaat heel geïnspireerd kunnen vertellen.” ISO-voorzitter SebastiaanHameleers beaamt dat docenten meer die vrijheid mogen nemen.”Docenten moeten zich niet te afhankelijk opstellen van hetmanagement. Pak je eigen autonomie en professionaliteit weer terugin het lesgeven.”

Guido van Seeters: “Een bevlogen docent die af en toe naast deverplichte literatuur ook met een ander boek of extra literatuurkomt, omdat dat toevallig heel erg goed blijkt te zijn. Dat vind ikinspirerend.”

Het NHOC vindt plaats op 29 en 30 november in Rotterdam.Meer informatie over het congres vindt u hier. Het volledige programma staat hier en inschrijven kan hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK