Adriaansens vertrekt bij college

Nieuws | de redactie
14 november 2011 | Excellentie-goeroe Hans Adriaansens gaat met pensioen. Na zijn baanbrekende werk in Utrecht met het UCU volgt oud-UU-rector Gispen hem ad interim op bij de Roosevelt Academy in Middelburg.

Het ideaal van de liberal arts and science opleidingenwerd lange tijd als een voor Nederland niet echt haalbare droomgezien. Ons HO was er niet voor ingericht. Hans Adriaansens vonddat geen steekhoudend argument om een dergelijk ideaal niet na tejagen.

Impulsen met Harvard

Met het University College Utrecht zette hij het thema nietalleen op de kaart, maar ging het ook in concreto realiseren. Hijkreeg na enkele jaren steeds meer navolgers, van Maastricht totAmsterdam. In Middelburg nam hij de uitdaging aan om in een stadzonder universitaire traditie of instituties een nieuwe college opte bouwen, de Roosevelt Academy. Ook dit ontwikkelde een eigenprofiel en opzet.

Recent werd bijvoorbeeld met Harvard een initiatief genomenom de opwaardering van het docentschap in het hoger onderwijs impulsen te geven. In 2009 werd aan Roosevelthet predicaat ‘excellent’ verleend door de NVAO voor defacetten ‘gerealiseerd niveau’ en ‘rendement’, die onderdeel zijnvan het thema ‘resultaten’ bij de validering van de gebodenkwaliteit.

Op een recente conferentie van het Sirius-programma schetsteAdriaansens zijn visie nog eens op het wat en hoe vanexcellent hoger onderwijs. “Gedreven studenten en gekwalificeerdedocenten zijn zeker geen voldoende voorwaarde voor excellentie,”onderstreepte hij. Ook de organisatiestructuur van de instellingmoet die kwaliteiten kunnen ondersteunen.

Doet die dat niet dan blijven de resultaten tegenvallen, blijvenpotentieel excellente studenten op middelmatig niveau steken, rakendocenten hun drive kwijt, blijft de uitval onder studentenonverminderd groot en zijn er nauwelijks verbeteringen vanrendement te melden. “In feite is dat de situatie van dit moment.Vandaar dat aparte aandacht gewenst is voor de context waarinstudenten en docenten het onderste uit de kan moeten zien tehalen.”

Wat is een excellente opleiding?

“Gelukkig zijn er op dat vlak ook vorderingen te melden, vooral inde vorm van academische gemeenschappen binnen honours colleges enhonours programmes. Dat die vorderingen er zijn valt af te leidenuit de omstandigheid dat studenten daarin wel excelleren, datdocenten er met de nodige betrokkenheid opereren, er nauwelijksuitval is en het rendement vier tot vijf keer hoger ligt – na deofficiële studieduur – dan gemiddeld in de Nederlandseuniversiteit.”

“Een excellente school is dus niet een school die excellenteleerlingen of studenten selecteert, maar een school die studenten -en docenten – laat excelleren. Met de startkwaliteiten vanVWO-afgestudeerden – 15 procent van de jaargroep, hetzelfdepercentage high school graduates waar Berkeley en de anderecampussen van de Universiteit van California het mee moeten doen-en met de door BKO en SKO opgeschroefde kwaliteiten van hetNederlandse docentencorps moet dat resultaat gehaald kunnen worden.Maar ja, dan moeten de universitaire bestuurders wel de hand ineigen boezem steken en de organisatie van hun instelling bij detijd brengen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK