Balans of onbalans?

Nieuws | de redactie
25 november 2011 | VVD, D66, SP en PVV zijn verontrust over een vermeende onbalans bij de buitenlandse studenten in Nederland. Staatssecretaris Zijlstra benadrukt dat instellingen zich bij werving moeten laten leiden door kwaliteit, niet door financiële motieven.

Met name VVD, D66, SP en PVV tonen zich in de schriftelijkebehandeling van de Europese agenda zorgen over de onbalans die inNederland aan het ontstaan is tussen inkomende en uitgaandestudenten. Nederland blijkt Europees gezien een relatiefgoedkoop land om te gaan studeren.

Kwaliteit voorop

Zijlstra stelt dat kwaliteit altijd voorop dient te staan indeze. “Uitgangspunt voor alle instellingen moet zijn dat zij zichbij de werving en selectie laten leiden door kwaliteit en niet doorfinanciële motieven. De kwaliteit van de studenten en die van hetgeboden onderwijs versterken elkaar.” De vragen van de SP richtenzich op de zorg die met name rijst over het groeiend aanbodDuitstalige opleidingen langs de oostgrens. Hierover sprak Zijstrazich eerder juist primair positief uit.

In Nederland is 47% van de buitenlandse studenten van Duitsekomaf. Ook de VVD vraagt zich nu hardop af of de onbalans tusseninkomende studenten en inkomende studenten in Europa geagendeerdkan worden. Ook wil de VVD dat er gekeken wordt naar een Deenseregeling die onderwijsinstellingen een bekostigingsvoorwaarde steltop deze balans. Daarbij vraagt de SP zich af of de stijgendeaantallen buitenlandse studenten de onderwijsprogramma’s vanafzonderlijke lidstaten niet onder druk zetten.

Baat bij hoog gemotiveerde Duitsers

Zijlstra erkent de moeilijkheden rond dit thema wel, maarrelativeert het opnieuw. “Sturen op een balans tussen inkomende enuitgaande mobiliteit is lastig. Voor de grote groep van autonomeinstroom van EU-studenten, die zich bij de instelling aanmelden,geldt dat hierop lastig tot niet te sturen.” Nogmaals benadrukt deOCW-staatssecretaris de waarde van de Duitse studenten voor zowelde financiële, kwalitatieve als ‘relatie’ toekomst van het HO. “Deinstroom betreft thans voor het overgrote deel kwalitatief goede enhoog gemotiveerde Duitse studenten, die duidelijke baten opleverenvoor de Nederlandse economie en voor ons onderwijs.”

D66 constateert op zijn beurt dat de influx van studenten uitgrote opkomende economieën als China en India gestaag groeit,terwijl de mobiliteit vanuit ons HO de andere kant op vooralsnogachterblijft. Zijlstra stelt dat “internationale mobiliteit door deNederlandse hogeronderwijsinstellingen reeds in diverse opleidingensystematisch in curricula wordt ingebouwd.” Toch vormentaalbeheersing en de taal van het buitenlandse onderwijsaanbod vaakeen barrière in deze uitgaande mobiliteit.

Op het NHOC 2011 zal dit thema eveneens stevig geagendeerdworden. Het debat hierover zal worden gevoerd door o.a. prof MartinPaul, de vroegere decaan van de Charité inBerlijn, nu CvB-voorzitter van de UM en oud-NEWS-bestuurslid Dorritde Jong.Nationaal Hoger Onderwijs Congres (NHOC).

Informatie over het NHOC dat op 29 en 30 november inRotterdam plaatsvindt, leest u hier. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK