Clouds voor HBO en WO

Nieuws | de redactie
28 november 2011 | Het hoger onderwijs krijgt een gezamenlijke aanpak van cloud services. Een belangrijk uitgangspunt is ‘Cloud First’: generieke diensten worden door universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk uit de public cloud afgenomen. De gevolgen zullen ingrijpend zijn.

Voor een groot deel van de instellingen betekent bijvoorbeelddit een breuk met het huidige aanschafbeleid. “Clouddiensten kunnenflexibiliteit en hoge betrouwbaarheid leveren en sluiten vaak aanbij de individuele wensen van studenten, docenten en onderzoekers.Ze bieden daarnaast kansen voor verhoging van de kwaliteit van deICT-dienstverlening en voor kostenreductie,” zegt SURF-directeurprof. Wim Liebrand.

“Het efficiënter inrichten van met name de bedrijfsvoering kaneen positieve bijdrage leveren aan de bezuinigingsslag, waarmeeinstellingen de komende jaren worden geconfronteerd. Daarbij kanelke instelling, indien gewenst met hulp van SURF en andereinstellingen, vorm geven aan de eigen strategie. Wanneerbijvoorbeeld diensten niet beschikbaar zijn in de public cloud – ofwanneer dat vanwege juridische overwegingen niet mogelijk is -wordt gebruik gemaakt van community cloud services, afgeschermdeclouddiensten speciaal voor het hoger onderwijs.”

High Performance Computing

De praktijk van samenwerken binnen SURF heeft voor het HOuitgewezen dat het resultaat kwalitatief beter en goedkoper is danwanneer ieder voor zich aan de slag gaat. Dat geldt in hetbijzonder voor cloud computing. Dankzij samenwerking tussen SARA enBig Grid heeft Nederland als eerste in Europa eencloudinfrastructuur voor High Performance Computing in gebruikgenomen. Hiermee hebben onderzoekers van alle disciplines efficiënten betaalbaar beschikking over grootschalige rekencapaciteit engebruiksvriendelijke diensten in de cloud. Biomedici van ErasmusMC, economen van Rotterdam School of Management en de KoninklijkeBibliotheek behoren al tot de gebruikers.

Internationale ervaringen

Tijdens beraad van de instellingen in SURF-verband sprak WilliamFlorance, bij Google verantwoordelijk voor de educatieve sector,over het gebruik van cloud computing in het onderwijs. Van detop-100 Amerikaanse universiteiten zijn er inmiddels 61 overgestaptnaar Google Apps. Europa loopt achter en vertrouwen lijkt degrootste uitdaging.

Nick Short van Bloomsbury Colleges (Londen) deelde ervaringenmet cloud computing, dat niet alleen door studenten en docentenpositief wordt ontvangen, maar bovendien helpt bijgrensoverschrijdende samenwerking. Ook studenten zijn positief: natwee pilots van de Universiteit Utrecht (UU) beoordeelden studentende e-mail voorziening uit de cloud afgelopen mei met een 8,6. “Zo’nhoog cijfer hebben we nog nooit gehad van studenten voorICT-diensten”,  zegt Ineke Molenaars, CIO van de UU. “Nuwillen we ook met medewerkers overstappen naar de cloud. Samen metSURF en de Open Universiteit (OU) gaan we een pilot doen met MSOffice365 en Google.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK